Download Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Album Chat
Strona główna Grupy Użytkownicy Twoje konto Statystyki Rejestracja Zaloguj
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Prohormony
Autor Wiadomość
Admin 2

Administrator 2

Dołączył: 06 Sie 2008
Posty: 76
Poziom: 7
HP: 0/130
 0%
MP: 62/62
 100%
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 8 Sierpień 2008, 21:41   Prohormony

A to dla tych kto pierwszy raz spotyka sie z pojeciem PROHORMONY.

Ka?dy, kto w ostatnich latach przegl?da? pisma dla kulturystów, prawdopodobnie przeczyta? co? o prohormonach. Uznane za suplementy, które mog? podwy?szy? poziom testosteronu i zwi?kszy? mas? mi??ni, sta?y si? bardzo popularne w?ród kulturystów i innych sportowców. Reklama reklam?, a nauka wci?? bada te substancje.
Ka?dy suplement b?d?cy w stanie podnie?? poziom testosteronu, jest niezwykle cenny dla kulturystów, gdy? nawet niewielki wzrost tego hormonu zwi?ksza rezultaty ci??kiego treningu. Jednak, które prohormony s? najbardziej skuteczne i jak najlepiej jest je stosowa?? A przede wszystkim, czy s? bezpieczne?

Pigu?ka sukcesu?
Prawie trzy lata temu jako pierwszy, bezpo?rednio skierowany do kulturystów, pojawi? si? androstendion. Wkrótce po nim zainteresowano si? nast?pnym prohormonem, dehydroepiandrosteronem, (DHEA), który mia? s?u?y? do terapii zast?pczej u starzej?cych si? m??czyzn. O istnieniu androstendionu us?yszeli wszyscy, gdy okaza?o si?, ?e stosowa? go Mark McGwire podczas swego, pe?nego bicia rekordów, sezonu w 1998 r.
Od 1996 r. na rynku pojawi?y si? inne prohormony, które mia?y jakoby zwi?ksza? si?? i mas? mi??niow?. Obecnie mo?emy spotka?, co najmniej pi?? tego rodzaju suplementów:

* Androstendion
* 4-androstendiol
* 5-androstendiol
* 19-norandrostendion
* 19-norandrostendiol

Androstendiol i norandrostendiol ró?ni? si? od androstendionu budow? chemiczn?. Jednak ró?nice mi?dzy -dionami, -diolami, a testosteronem s? niewielkie (bli?sze szczegó?y mo?na uzyska? na stronie internetowej http://www.flexonline.com klikaj?c na "Big Science").
Najwi?ksz? uwag? badaczy przyku? androstendion. Pierwsz? szeroko rozpowszechnion? prac? na ten temat, przeprowadzon? pod kierunkiem badacza z lowa State University, Douglasa Kinga, opublikowano w The Journal of the American Medical Association (JAMA) w czerwcu 1999 r. W przeciwie?stwie do opinii entuzjastów prohormonów, King nie zaobserwowa? ?adnego wp?ywu na poziom testosteronu w surowicy po podawaniu osobom badanym 100mg androstendionu trzy razy dziennie przez 8 tygodni. Ponadto ostrzega?, ?e u?ywanie androstendionu mo?e mie? szkodliwe konsekwencje dla zdrowia z powodu wzrostu poziomu estrogenów i zaobserwowanego spadku frakcji "dobrego" cholesterolu (HDL).
Potwierdzi?a to praca opublikowana w The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, w której równie? nie stwierdzono ?adnego wp?ywu podawania doustnie 100mg androstendionu przez pi?? dni na syntez? bia?ek mi??niowych. Nie dziwi nas to, gdy? z innych prac wynika, ?e dawka 100mg ma niewielki lub ?aden wp?yw na poziom testosteronu w surowicy u wi?kszo?ci zdrowych, m?odych m??czyzn.
Ostatnio (9 lutego 2000 r.), równie? w JAMA, ukaza?y si? wyniki bada?, finansowanych cz??ciowo przez Major League Baseball (MLB), a opracowanych pod kierunkiem Benjamina Ledera, w których podawano wy?sz?, bo 300-miligramow? dawk?. W przeciwie?stwie do rezultatów Kinga, Leder wykaza?, ?e poziom testosteronu w osoczu zwi?kszy? si? w niektórych przypadkach prawie a? o 60%. Podobnie jak King, Leder zaobserwowa? równie?, ?e jednocze?nie drastycznie zwi?kszy? si? poziom estrogenów.
Wi?kszo?? bada? dotyczy androstendionu, mimo tego, ?e w?ród kulturystów bardziej popularny jest androstendiol i norandrostendiol. Cho? nauka zawsze pozostawa?a nieco w tyle za praktykami sportowców, to naukowcy zaczynaj? teraz zdawa? sobie spraw? z tego, ?e musz? stara? si? ich dogoni?.
W jednym z ostatnich eksperymentów, przeprowadzonych przez dr Conrada Earnesta i wsp. (opublikowanego w European Journal of Applied Physiology), porównywano efekty 200mg androstendionu z 200mg androstendiolu. Zarówno badania laboratoryjne, jak i na zwierz?tach, nie wykaza?y ?adnych ró?nic dotycz?cych wzrostu testosteronu pomi?dzy tymi dwoma suplementami. Z moich obserwacji wynika, ?e ani 200mg androstendionu ani androstendiolu podanych doustnie, nie ma ?adnego wp?ywu na rzeczywiste rezultaty na si?owni. Przyczyna tego tkwi bardziej w poziomie dawkowania ni? w generalnej skuteczno?ci tych preparatów.

Jak bra? prohormony by mie? najlepsze efekty?
Od czego zale?? rezultaty na si?owni? Badania, Ledera i wyniki dotycz?ce androstendiolu w po??czeniu z norandrostendiolem ucz? nas czego po?ytecznego: w przypadku prohormonów podawanych doustnie efekt jest zale?ny od dawki. Do?wiadczaj? tego w codziennej praktyce kultury?ci.
Prawie ka?dy, z którym rozmawia?em podkre?la, ?e rezultaty lepsze ni? przeci?tne uzyskuje si? wówczas, gdy dawka zarówno dla androstendiolu jak preparatów norandrostendiol/norandrostendion przekracza 600mg dziennie. Znam do?wiadczonego ci??arowca, który w ci?gu zaledwie 3 tygodni, potrafi? wycisn?? na ?awce o 11kg wi?cej, stosuj?c wysokie dawki prohormonów. Prawdopodobnie rezultaty te zwi?zane s? z szybkim rozk?adaniem prohormonów po podaniu doustnym, przez w?trob?. Pewna ilo?? jakiegokolwiek prohormonu jest metabolizowana w w?trobie do postaci nieczynnej niemal natychmiast po przej?ciu z przewodu pokarmowego do krwi. W ten sposób tylko niewielka cz??? czynnej substancji dociera do mi??ni. Wy?sze dawki przypuszczalnie, dlatego s? bardziej skuteczne, ?e na krótko zyskuj? przewag? ilo?ciow? nad enzymami unaczyniaj?cymi w w?trobie.

Uk?adaj?c, zatem plan stosowania prohormonów nale?y uwzgl?dni? pewne wskazówki.

* Naturalna czynno?? w?troby skierowana "przeciwko" prohormonom wymaga stosowania wy?szych dawek od podanych na opakowaniu. Powinny one zosta? okre?lone w sposób naukowy, jednak?e istniej? doniesienia sugeruj?ce, ?e do wywo?ania przyrostu masy mi??niowej u wi?kszo?ci osób niezb?dne s? dzienne dawki doustne rz?du 450-600mg. Wy?sze dawki nasilaj? si? zarówno pozytywne, jak i negatywne efekty.
*

Stosuj?c takie dawki nale?y bra? prohormony cyklicznie, nie d?u?ej ni? jednorazowo przez dwa tygodnie; potem nale?y zrobi? 4-tygodniow? przerw?.
* Preparaty podj?zykowe i przezskórne musz? jeszcze by? przebadane klinicznie, zatem trudno jest poda? w?a?ciwe dawkowanie. Niektóre nowsze preparaty przezskórne powinny mie? du?y wspó?czynnik wch?aniania, czyli, ?e wi?kszo?? u?ytego preparatu dostanie si? do organizmu. Je?li u?ywasz tego typu ?rodków, zacznij od zalece? podanych na opakowaniu i post?puj zgodnie z umieszczonymi tam ostrze?eniami. Co do preparatów podj?zykowych, to wed?ug istniej?cych doniesie?, jednorazowo wch?ania si? nie wi?cej ni? 25mg prohormonu, zatem raczej nale?a?oby je stosowa? cz??ciej, ni? w wy?szych dawkach. Wydaje si?, ?e maksymalna dawka to jedna tabletka, co godzin? do dwóch. Nie nale?y ich bra? tu? przed posi?kiem, ze wzgl?du na mo?liw? obecno?? kompleksów cyklodekstryny w jamie ustnej, które mog? zwi?kszy? wch?anianie toksyn z po?ywienia.
* Pora przyjmowania prohormonów zale?y od tego, jakie s? nasze w stosunku do nich oczekiwania. Pojedyncza dawka androstendiolu spowoduje krótkotrwa?y przyp?yw energii podczas treningu. B?dzie on trwa? zazwyczaj od 1 do 2 godzin, czyli wystarczaj?co d?ugo, by dopomóc w ci??kich ?wiczeniach. Wypróbuj dawk? 300-600mg doustnie lub 1 tabletk? podj?zykowo na 30 minut przed treningiem. Generalnie prohormony przez skórne raczej nie powoduj? takiego krótkotrwa?ego przyp?ywu energii, poniewa? bardziej stopniowo przedostaj? si? do organizmu.
* Wielu ludzi zastanawia si?, czy prohormony nale?y bra? mi?dzy posi?kami, czy w ich trakcie. Cho? enzymy trawienne nie niszcz? prohormonów, to jednak obecno?? po?ywienia mo?e zwolni? szybko??, z jak? zostan? wch?oni?te. Poniewa? prohormony s? rozpuszczalne w t?uszczach, t?uszcz i oleje zawarte w diecie równie? mog? upo?ledzi? ich wch?anianie i dost?pno?? biologiczn?. W przypadku stosowania preparatów podj?zykowych lub przez skórnych wp?yw po?ywienia jest bez znaczenia.
* Poziom androgenów generalnie najwy?szy jest rano, a najni?szy w nocy. Brak jest zgodno?ci, co do tego, czy prohormony powinno si? bra? rano i/lub przed treningiem, ale nie wieczorem, by na?ladowa? naturalny rytm wydzielania testosteronu, który jest obni?ony przez cz??? doby. Teoretycznie to mog?oby zapobiec zmniejszeniu naturalnej produkcji testosteronu. Jednak ci, którzy zalecaj?, by bra? prohormony wieczorem uwa?aj?, ?e stosuj?c je przez tak krótki okres jak 2 tygodnie - bez wzgl?du na dawk? - nie zak?óca si? gospodarki hormonalnej organizmu. Ponadto uwa?aj? oni, ?e nie bior?c ?adnych prohormonów na noc pozbawia si? organizm czasu, w którym dojdzie wówczas do jednoczesnej zwy?ki testosteronu i hormonu wzrostu. W tej kwestii musisz sam poeksperymentowa? i zadecydowa? sam za siebie.

Objawy uboczne.
Pami?taj, ?e niezale?nie od tego, jak ostro?nie post?pujesz z prohormonami, zawsze istnieje niebezpiecze?stwo wyst?pienia dzia?a? ubocznych. Po po?kni?ciu preparatu mo?e on wej?? w interakcj? z prawie ka?d? tkank? organizmu. Dlatego efekty uboczne maj? prawo wyst?pi? w przypadku systematycznego stosowania jakiegokolwiek hormonu.
Nie da si? oddzieli? od siebie zalet i wad prohormonów. Wy?sze dawki mog? zwi?kszy? skuteczno??, ale równie? podnie?? ryzyko dzia?a? niepo??danych. Istnieje du?a ró?norodno?? mo?liwych do zaobserwowania objawów ubocznych i stopnia ich nasilenia. Nie ma nic za darmo. Im bardziej zbli?amy si? do wyst?pienia prawdziwego dzia?ania anabolicznego, tym wi?ksze prawdopodobie?stwo pojawienia si? negatywnych konsekwencji. Przyjmowanie prohormonów w du?ych dawkach przez kilka tygodni mo?e doprowadzi? do zmniejszenia endogennej produkcji testosteronu. Dlatego rozs?dne jest bra? je przez 2 tygodnie, a potem przerwa? na 4 tygodnie, by zapobiec zaprzestaniu produkcji naturalnego testosteronu, a przynajmniej umo?liwi? mu szybki powrót do normy w ci?gu 4 tygodni.
Nale?y równie? u?wiadomi? sobie, ?e rezultaty stosowania prohormonów nie s? trwa?e. Po zaprzestaniu ich brania, wi?kszo?? ludzi obserwuje zarówno spadek masy cia?a, jak i si?y. Przyrost masy w trakcie brania prohormonów mo?e wi?za? si? z zatrzymywaniem wody, gdy? jest to cz?ste zjawisko przy wy?szych dawkach. Wzrost si?y mo?e by? wynikiem pobudzenia o?rodków nerwowych i dlatego zmniejszy si? po zaprzestaniu suplementacji.
Nie ?a?uj sobie bia?ka ani treningu.
Podstawow? prawd? dotycz?c? prohormonów jest to, ?e nic Ci nie dadz?, je?li nie b?dziesz ci??ko trenowa? i du?o jad?. Trening z niedostatecznym obci??eniem nie zapewni odpowiedniego budulca dla przyrostu, bez wzgl?du na to, jakich suplementów b?dziesz u?ywa?. Podobnie, jedz?c niewystarczaj?c? liczb? kalorii zmniejszysz dost?pno?? testosteronu z powodu zwi?kszenia poziomu bia?ka zwanego bia?kiem wi???cym hormony sterydowe. Bia?ko to wi??e kr???cy we krwi testosteron, przez co nie mo?e on przedosta? si? do komórek mi??niowych. Ograniczenia w diecie równie? zwi?kszaj? poziom kortyzolu, a zmniejszaj? insuliny, IGF-I (czynnik wzrostu) i hormonów tarczycy. Dzia?anie tych ostatnich trzech hormonów pozwala na optymalne rezultaty stosowania prohormonów.
I wreszcie nie zapomnij o bia?ku. Zjadaj?c go mniej ni? 2,2g na kilogram wagi cia?a, tracisz tylko swój czas i pieni?dze.
Jeli zdecydujesz si? bra? prohormony, rób to odpowiedzialnie. Pami?taj, ?e prohormony to te? hormony-przeka?niki chemiczne, które s? w stanie zmieni? organizm w sposób widoczny, a cz?sto nieodwracalny. To nie to samo, co witaminy czy inne suplementy ?ywieniowe. I cho? margines bezpiecze?stwa w przypadku prohormonów wydaje si? by? znacznie szerszy ni? dla steroidów anabolicznych/androgennych, to du?e dawki jakiejkolwiek substancji chemicznej generalnie nios? ze sob? ujemne konsekwencje - a nigdy nie da si? przewidzie?, czy dodatkowo nie wyst?pi jaka? nietypowa szkodliwa reakcja na dany preparat.

Ogólne zasady stosowania prohormonów

* By po jakim? czasie uwidoczni? zmiany w masie mi??niowej, potrzeba, co najmniej 450mg doustnie na dzie?, albo 100-150mg (lub wi?cej) podj?zykowo. dawk? nale?y zwi?ksza? ostro?nie.
* W celu zwi?kszenia energii do treningu we? pojedyncz? dawk? 300-600mg, androstendiolu doustnie na oko?o godzin? przed treningiem. Je?li stosujesz preparaty podj?zykowe, powinna wystarczy? do tego jedna tabletka. Pami?taj, ?e preparaty podawane miejscowo mog? wch?ania? si? zbyt stopniowo, by wywo?a? ten krótkotrwa?y efekt.
* W odniesieniu do masy i si?y, wi?ksze dawki, co 3-4 godziny powinny da? najlepsze rezultaty, ale jednocze?nie zwi?ksz? ryzyko dzia?a? niepo??danych. Stosowanie preparatów podj?zykowych lub miejscowych znacznie zwi?ksza wch?anianie, co pozwala na mniejsze dawki, ale nie eliminuje ryzyka.
* Jel?i decydujesz si? stosowa? prohormony codziennie, rób to w dwutygodniowych cyklach oddzielonych czterotygodniow? przerw?. Pozwoli to znacznie zmniejszy? ujemne skutki w odniesieniu do naturalnej produkcji testosteronu.

Szczególne postacie preparatów
Wykazano, ?e lepsze efekty dzia?ania prohormonów uzyskuje si? przy stosowaniu du?ych dawek doustnych. Jednak?e lepiej by?oby nie traci? 90% tego, za co si? zap?aci?o. Dlatego wymy?lono inne, korzystniejsze sposoby dostarczania prohormonów do organizmu.
Podj?zykowe preparaty s? najbardziej popularn? alternatyw? w stosunku do postaci doustnych. W tym wypadku prohormony s? po??czone z no?nikiem, który rozpuszcza si? w wodzie. Najcz??ciej jest to cukier - beta cyklodekstryna. Znacznie zwi?ksza ona rozpuszczalno?? lipofilnego prohormonu, czyni?c go rozpuszczalnym w wodzie. W po??czeniu z cyklodekstryn?, prohormon ulega wch?oni?ciu przez tkanki jamy ustnej i bezpo?rednio dociera do krwi, omijaj?c w?trob?.
Jednak?e nie wszystkie cyklodekstryny s? jednakowo skuteczne. Istniej? pewne dowody na to, ?e najskuteczniejsza jest posta? zwana hydroksypropylo-beta-cyklodekstryn?. Wiele firm produkuj?cych suplementy u?ywa tej postaci.
Tabletki policzkowe to kolejny sposób podawania prohormonów po??czonych z cyklodekstyn?. Ró?ni? si? tym od tabletek podj?zykowych, ?e umieszcza si? je pomi?dzy policzkiem a dzi?s?em i wch?aniaj? si? w bardziej sta?y i przed?u?ony sposób przez tkanki dzi?s?a i jamy ustnej; wi?cej si? wch?ania, mniej ulega po?kni?ciu. Cho? ta technologia jest lepsz? metod? dystrybucji leku i jest ju? dost?pna, dot?d ?adna z firm produkuj?cych suplementy nie wykorzysta?a jej w przypadku prohormonów.
Przezskórne, czyli miejscowe preparaty, przeznaczone s? do stosowania na skór?, sk?d wch?aniaj? si? bezpo?rednio do krwi. S? dwa typy technologii stosowanych w preparatach przez-skórnych: oparte o cyklodekstryn? i o liposomy.
Cyklodekstryna jest dobrym no?nikiem przez skórnym. Dzia?a w ten sam sposób na skórze, co w jamie ustnej: prohormon zostaje zwi?zany z rozpuszczaln? w wodzie cyklodekstryn? i w?druje razem z ni? do krwi, sk?d rozprowadzany jest po ca?ym organizmie.
Liposomy, kuliste cz?steczki t?uszczu, zdolne do przenoszenia wewn?trz ró?nych substancji, s? równie? dobr? metod? dystrybucji przezskórnej. Mog? mie? one jedn? lub dwie warstwy, ró?ni?c si? grubo?ci? otoczki t?uszczowej, która zawiera prohormon, co prowadzi do ró?nej pr?dko?ci przechodzenia go do organizmu.
Zalet? preparatów przezskórnych tak?e jest omini?cie w?troby, czyli unikni?cie szybkiej deaktywacji. Preparaty te s? popularne w?ród uznanych kulturystów, ale ich wysoki koszt sprawia, ?e s? niedost?pne dla wi?kszo?ci u?ytkowników.

UWAGA!
S?owo ostrze?enia na temat cyklodekstryny i mo?liwych interakcji z substancjami rakotwórczymi. Josef Pita, uznany za najwi?kszego eksperta od cyklodekstryn, przeprowadzi? badania na temat, hydroksypropylo-beta-dekstryny (HPBCD), opublikowane w The Journal of Pharmaceutical Sciences, które podda?o w w?tpliwo?? bezpiecze?stwo HPBCD. Okaza?o si?, ?e du?e dawki HPBCD mog? zwi?kszy? wch?anianie wszechobecnych toksyn do organizmu, wykazuj?c in vitro wzrost wch?aniania ró?nych substancji rakotwórczych zazwyczaj wyst?puj?cych w po?ywieniu i w otoczeniu.
Cho? by?o to badanie in vitro, nasuwa si? wa?ne spostrze?enie: mimo ?e sama HPBCD nie jest toksyczna, to jednak hormony pewnie nie s? jedynymi substancjami, których wch?anianie ona zwi?ksza. Szczególn? uwag? nale?y zwróci? na lipofilne zwi?zki chemiczne, gdy? s? one szeroko rozpowszechnione w po?ywieniu ludzi i zwierz?t, a wiele z nich dzia?a rakotwórczo. Szacuje si?, ?e mog? by? odpowiedzialne za do 25% nowotworów u ludzi. Ponadto wiele substancji rakotwórczych, pochodz?cych z zanieczyszczonego powietrza i dymu jest obecna w ?linie i wraz z ni? przedostaje si? do uk?adu pokarmowego. Autorzy ostrzegaj? wszystkich, którzy s? w znacznym stopniu nara?eni na te toksyny - ze wzgl?du na palenie, rodzaj pracy, czy nawet usytuowanie domu - by unikn?? du?ego doustnego spo?ycia HPBCD dopóki nie b?dzie wi?cej wiadomo na temat tego zwi?kszonego ryzyka.

Pod j?zykiem i przez skór?: to mo?e by? nielegalne
Je?li chodzi o metod? podawania suplementów ?ywieniowych, prawo stawia spraw? jasno: legalne jest jedynie podawanie ich drog? pokarmow?. To powoduje, ?e pewne sposoby podawania preparatów s? po prostu bezprawne.
Jednym z nich jest podawanie przezskórne. Wed?ug zasad zawartych w Dietary Suplement Health and Education Act to by? i ci?gle jest sposób podawania suplementów nie?ywieniowych, np. preparatów wytwarzanych przez przemys? kosmetyczny.
Inn?, popularn? ostatnio metod?, jest podawanie preparatu w postaci sprayu do nosa. Spray do nosa równie? nie mo?e by? suplementem ?ywieniowym. Tak mo?na podawa? leki, cz?sto leki homeopatyczne. Preparaty homeopatyczne nie s? suplementami ?ywieniowymi i nie poddaj? si? regulacjom prawnym DSHEA.
S? te? sposoby dostarczania preparatu, które spe?niaj? warunek przechodzenia przez przewód pokarmowy: tabletki podj?zykowe i przez?luzówkowe. Obie te metody s? do zaakceptowania w odniesieniu do suplementów ?ywieniowych, je?li na opakowaniu nie ma uwag, co do dostarczania sk?adników sposobem innym ni? przez po?ykanie, jednak te? przez przewód pokarmowy. Je?li na opakowaniu s? wskazania, co do podawania przezluzówkowego lub omijajacego w?trob?, produkt nie podlega regulacjom DSHEA i ze wzgl?du na mechanizm dystrybucji jest zakwalifikowany jako przypuszczalny lek.
Zatem legalno?? zale?y od tego, co zosta?o napisane na opakowaniu lub w ulotce reklamowej. Je?li produkt nie przechodzi przez przewód pokarmowy, to nie jest suplementem ?ywieniowym. Produkty nie nale??ce do tej kategorii, takie jak kosmetyki, leki i preparaty homeopatyczne podlegaj? innym regulacjom prawnym sporz?dzonym przez Food and Drug Administration. W rzeczywisto?ci prawo kontroluj?ce to, co mo?na twierdzi? o skuteczno?ci kosmetyków jest znacznie bardziej liberalne ni? w odniesieniu do suplementów ?ywieniowych. Przestrzegam przed kupowaniem przezskórnych, lotionów udaj?cych suplementy ?ywieniowe, których producenci twierdz? dziwaczne rzeczy o ich dzia?aniu.

[ Dodano: 8 Sierpie? 2008, 21:43 ]
ja jeszcze nie bralem ale zastanawiam sie nad nimi i interesuje mnie czy bral ktos prohormony z tego forum???
 
   Podziel się na:     
Poziom: 7 HP   0%   0/130
   MP   100%   62/62
   EXP   68%   11/16
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 8 Sierpień 2008, 22:36   

ja jeszcze nie bra?em ale mo?e sprubuje ;-)
to zale?y jakie b?d? opinie na ich temat
_________________

 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
Diverse 


Dołączył: 08 Sie 2008
Posty: 18
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 8/8
 100%
Wysłany: 10 Sierpień 2008, 13:48   

Sa dobre ale trzeba uwazac;]
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   100%   8/8
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 11 Sierpień 2008, 13:26   

a co? jakies skutki uboczne? czy ?atwo przesadzic
_________________

 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
Diverse 


Dołączył: 08 Sie 2008
Posty: 18
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 8/8
 100%
Wysłany: 11 Sierpień 2008, 13:36   

sa i skutki i przesadzic tez mozna
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   100%   8/8
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 11 Sierpień 2008, 13:43   

ale tak dok?adniej dlaczego trzeba uwa?a??
_________________

 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
Diverse 


Dołączył: 08 Sie 2008
Posty: 18
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 8/8
 100%
Wysłany: 11 Sierpień 2008, 15:53   

z hormonami trzeba uwarzac bo mozna byc bezplodnym albo jakies bluizny na skorze
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   100%   8/8
kamil588 

[]--[]


Dołączył: 05 Paź 2008
Posty: 23
Poziom: 3
HP: 0/44
 0%
MP: 21/21
 100%
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 5 Październik 2008, 20:21   

pozatym po prochormonach masz sieke z mózgu :P bardzo podwy?szona agresywno?? :)
_________________
..najpierw stworzyłem niebo..
 
   Podziel się na:     
Poziom: 3 HP   0%   0/44
   MP   100%   21/21
   EXP   55%   5/9
Admin 2

Administrator 2

Dołączył: 06 Sie 2008
Posty: 76
Poziom: 7
HP: 0/130
 0%
MP: 62/62
 100%
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 5 Październik 2008, 21:52   

wlasnie po co brac prohormony jak mozna za tansza kase i bez sieki w mozgu no moze delikatna kupic metke za 4 dyszki i wychodzi na to samo jeszcze lepiej klepnie ;-)
 
   Podziel się na:     
Poziom: 7 HP   0%   0/130
   MP   100%   62/62
   EXP   68%   11/16
kamil91

Dołączył: 06 Paź 2008
Posty: 4
Poziom: 1
HP: 0/18
 0%
MP: 8/8
 100%
EXP: 3/9
 33%
Wysłany: 6 Październik 2008, 19:44   

kurwa admin pisze si? od?ywki a nie odrzywki
 
   Podziel się na:     
Poziom: 1 HP   0%   0/18
   MP   100%   8/8
   EXP   33%   3/9
Admin 2

Administrator 2

Dołączył: 06 Sie 2008
Posty: 76
Poziom: 7
HP: 0/130
 0%
MP: 62/62
 100%
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 6 Październik 2008, 20:04   

a slepy czlowieku jestes hahaha i tu kurwa nie przeklinac
 
   Podziel się na:     
Poziom: 7 HP   0%   0/130
   MP   100%   62/62
   EXP   68%   11/16
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 7 Październik 2008, 12:16   

je?li zamierzacie sie k?óci? to zapraszam na offtop a co do odrzywek to i tak wiadomo o co chodzi
_________________

 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
thiplerip
Gość
Poziom: 0
HP: 0/0
 0%
MP: 0/0
 0%
EXP: 0/0
 100%
Wysłany: 12 Styczeń 2009, 21:03   

put on the super the communicative edness cialis dissimilar <a href=http://clip.nifty.com/entry/0b6090a82b9e481c7924e4a02b1a0db8f21869b2>cialis</a> proclamation ly, we insufficiency to treatment disadvantaged communities with minutest connectivity to access furlough instructional satisfied, and to espouse
 
   Podziel się na:     
Poziom: 0 HP   0%   0/0
   MP   0%   0/0
   EXP   100%   0/0
VonoSpeet
Gość
Poziom: 0
HP: 0/0
 0%
MP: 0/0
 0%
EXP: 0/0
 100%
Wysłany: 13 Styczeń 2009, 01:09   

type review <a href=http://buzzurl.jp/user/Cialis/all>cialis</a> obdurate put to blessed to which, in probity, anybody can secrete add to cialis uproar-based deliver originator in prominent <a href=http://buzzurl.jp/user/Cialis/all>cialis</a> painstaking, older articles put off on to be more absolutely and balanced
 
   Podziel się na:     
Poziom: 0 HP   0%   0/0
   MP   0%   0/0
   EXP   100%   0/0
Phosagogls
Gość
Poziom: 0
HP: 0/0
 0%
MP: 0/0
 0%
EXP: 0/0
 100%
Wysłany: 17 Styczeń 2009, 08:22   

best pharmacy:
viagra combinations
viagra online asap
cheap generic viagra
what is the generic for viagra
is there a generic for viagra
hair growth with viagra
cheap genaric viagra kamagra
viagra free without prescription
viagra and blood pressure pills
viagra boosts post cuddle chemical
buy cheap viagra online uk
buy generic viagra
mail order for viagra tablets
viagra cialis levitra buy viagra
 
   Podziel się na:     
Poziom: 0 HP   0%   0/0
   MP   0%   0/0
   EXP   100%   0/0
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmoKit hydrauliczny poxilina wrocław | inwestycyjny365.pl | ukryta sobieszewo | najlepszy najszybszy Serwis komputerowy piastów sprawdź już dziś | przyjdź zobacz witaj w naszym sklepie Serwis laptopów warszawa tyylko u nas frytki z makaronem i tak dalej

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by PiotreQ9 | - SITEMAP - mangi
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 17