Download Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Album Chat
Strona główna Grupy Użytkownicy Twoje konto Statystyki Rejestracja Zaloguj
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Greg Valentino - nietypowy kulturysta
Autor Wiadomość
Admin 2

Administrator 2

Dołączył: 06 Sie 2008
Posty: 76
Poziom: 7
HP: 0/130
 0%
MP: 62/62
 100%
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 1 Kwiecień 2009, 15:54   Greg Valentino - nietypowy kulturysta

Na pocz?tek podam przybli?one jednostki:
1 cal =~ 2,537cm
1 funt =~ 2,204kg


Greg Valentino to bardzo nietypowy kulturysta -o ile mo?na go tak jeszcze nazwa? -, s?ynny ze swoich ogromnych ramion. Koksiarz jak by nie patrze?, by? te? pos?dzany o wstrzykiwanie sobie Syntolu w mi??nie. Przeczytajcie wywiad i oce?cie faceta.

Chcecie wiedzie? wiecej o syntolu – mam artyku?, mog? wrzuci?.

Jego ramiona maj? ok. 64cm! A wygl?daj? na du?o wi?ksze poniewa? jest to cz?owiek bardzo niski – ma 161 cm wzrostu. Ale i tak robi wra?enie Smile (fotosy na dole)


Poni?ej przedstawiam t?umaczenie wywiadu z Gregiem Valentino.

POLSKIE JEDNOSKI MIARY:

18 cali = 45,7 cm
21 cali = 53,3 cm
27 cali = 68,5 cm
29 cali = 73,6 cm

140 funtów = 63,5 kg
143 funty = 64,8 kg
185 funtów = 83,8 kg

Pod adresem http://www.t-nation.com/f...article=211hate znajduja sie wszystkie zdjecia Grega

Moje umiejetnosci jesli chodzi o angielski nie sa na bardzo wysokim poziomie, ale co nieco wiem Dlatego pozwolilem sobie przetlumaczyc wywiad z Gregiem Valentiono. W nawiasach umiescilem wyjasnienia co do niektorych fragmentow.

Oryginal artykulu znajduje sie pod adresem http://www.t-nation.com/f...article=211hateNAJBARDZIEJ ZNIENAWIDZONY CZ?OWIEK W KULTURYSTYCE
WYWIAD z GREG'iem VALENTINO

Dla normalnych, niedo?wiadczonych ludzi ci, którzy dla bycia wi?kszym wybieraj? podnoszenie ci??arów s? dziwakami. Dlaczego, daj? z siebie wszystko, tylko po to z?by mie? wi?ksze bicepsy, czy wyra?niejsze barki? Czy maj? jak?? obsesje? Mo?e cierpi? na nisk? samoocen?? Dla ludzi, którzy ?wicz? rekreacyjnie, prawdziwi kultury?ci s? prawdziwymi dziwakami. Dlaczego ryzykuj? swoje zdrowie ?eby wygl?da? tak, jak wi?kszo?? ludzi uwa?a za obrzydliwe? Czy maj? jakie? problemy na tle psychologicznym? Mo?e maj? "niekszta?tno?? cia?a", a mo?e ma?e penisy?

A kogo profesjonalni kultury?ci nazywaj? dziwakiem? Kto jest tym dziwakiem nad dziwakami? Odpowied?: Greg Valentino. Je?li nie wiesz, kim jest Pan Valentino zobacz fotki poni?ej (i naprawd?, nie ma tu ?adnego fotomonta?u)

Grek nie jest lubianym cz?owiekiem. W rzeczywisto?ci ca?kiem mo?liwe, ?e najbardziej pogardzanym cz?owiekiem w kulturystyce. Przypomnij jego imi? na forum a us?yszysz: "Dlaczego by? wstanie tak zniszczy? swoje cia?o Syntholem?" "Czy on my?li, ?e ?adnie wygl?da?" "Co on my?li, ?e niby kogo oszukuje?" "To po?miewisko" "Idiota" "Wstyd dla sportu" "Nadaje kulturystyce z?e imi?"

Kiedy TC powiedzia? mi, ?e Greg zaoferowa? przeprowadzenie wywiadu z T-magiem nie wiedzia?em, co o tym my?le?. Kiedy zosta?em poproszony o przeprowadzenie tego wywiadu naprawd? nie wiedzia?em, co zrobi?. Widzicie, no niby nigdy nie rozmawia?em z tym go?ciem, ale jednak go nie lubi?em. W rzeczywisto?ci w wi?kszo?ci zgadza?em si? ze stwierdzeniami powy?ej. By?em ciekaw czy to m?dre, aby T-mag zwraca? uwag? na tego faceta. By?em ciekaw czy zas?u?y? sobie na zaistnienie na tym forum. Ale by?em równie? ciekaw, co ten go?? ma do powiedzenia.

Jako stary student psychologii zawsze by?em zainteresowany motywacj? tych wszystkich "odmie?ców". Tymi z tatua?em na ca?ym ciele, tymi, którzy lubi? zwraca? na siebie uwag?. Kobietami z implantami wielko?ci pi?ki pla?owej. Uwa?a?em to wszystko za bardzo ciekawe. Co mia?by do powiedzenia najwi?kszy tego typu cz?owiek w?ród kulturystów? Co go motywuje? I co najwa?niejsze, czy Greg Valentino spojrza? w przera?aj?c? przysz?o?? kulturystki, lub czy czasem pazur ?mierci nie wszed? mu ju? za g??boko?

Nadszed? czas ?eby to sprawdzi?.

Testosterone: Greg, s?ysza?em, ?e zosta?e? aresztowany, chyba nie rozmawiasz ze mn? teraz z wi?zienia, prawda?

Greg Valentino: Nie! Tak, siedzia?em w kiciu. Mia?em oczywi?cie du?o problemów, ale ju? wszystko jest OK.

T: Pewnego dnia s?ysza?em równie?, ?e jeste? ju? martwy.

G: Co to ma by?? Wszyscy oskar?aj? mnie o Synthol. Nie bior? Syntholu. Bra?em propionate i equipoise domi??niowo*. Synthol dzia?a tylko w jeden sposób: naci?ga pasek/powi??**. Z Equipoise oraz z propionate masz rozci?gni?cie od oleju plus dostajesz jeszcze miejscowy wzrost od sterydów.
(* wstrzykiwane bezpo?rednio w mi?sie?, ** przepraszam, ale nie potrafi? powiedzie? o co konkretnie chodzi?o Gregowi)

Synthol jest jak stosowanie oleju bez ?adnego specyfiku w ?rodku. Jest jak branie ?mierciono?nego oleju - jak kupowanie sterydu podróbki bez dzia?aj?cej substancji. Korzystaj?c z Syntholu mo?esz tylko przesadzi?. Mam 27 calowe r?ce, my?lisz ?e mam 7 cali oleju? To niedorzeczne. W ogóle nie wygl?da?yby jak ramiona. S?uchaj, mia?em 21 calowe r?ce zanim kiedykolwiek wzi??em sterydy.

T: Naprawd??

GV: Tak. Ja jestem ju? po czterdziestce. Trenowa?em przez 25 lat nawet nie dotykaj?c sterydów. Potem kiedy spróbowa?em koksów - bior? je od ponad 6 lat - moje cia?o po prostu eksplodowa?o. Zawsze by?em genetycznym odmie?cem je?li chodzi o ramiona. I zarejestrowa?em to nawet na zdj?ciach.

T: Przypominam sobie kilka zdj?? ciebie z lat osiemdziesi?tych i wygl?da?e? jak normalny kulturysta

GV: Na cz??ci z tych starych zdj?? mia?em tylko dwadzie?cia lat. By?em wtedy w wadze lekkiej i wygra?em w mojej klasie wiele pokazów. Mia?em 18 cali w ramionach i oko?o 143 funty wagi. Wtedy nawet nie wiedzia?em czym s? sterydy.

T: Po tylu latach naturalnego treningu, dlaczego zacz??e? bra? sterydy?

GV: B?d? szczery, widzia?em wielu facetów lepszych ode mnie - trenowa?em latami ?eby takim jak oni by?. Ci faceci ledwo zacz?li podnosi? ci??ary i nagle, ju? po paru latach, byli gigantami. A ja tutaj sobie trenuje powoli, robi?c przyrosty latami, a oni staj? si? nagle kim? z bycia nikim. To denerwuj?ce. Do tego dopiero co poczu?em co zyska?em. Dwadzie?cia pi?? lat pakowania bez sterydów i wszyscy oskar?aj? mnie o doping, stop prawda, to zyska?em.

T: Czy u?ywasz w tej chwili sterydów lub innych ?rodków?

GV: Nie wzi??em sterydów od ponad roku i nigdy nie zastosowa?em hormonu wzrostu. Wyl?dowa?em w wi?zieniu, nie mog?c dotkn?? sztangi, wyszed?em na zewn?trz i ci?gle wygl?dam na ogromnie du?ego. Moje ramiona maj? ci?gle 25 cali...

T: W tej chwili nie stosujesz niczego? ?adnego typu miejscowych zastrzyków lub czego? podobnego?

GV: Nie, nie mog? niczego zrobi?. Oni s? ci?gle przy mnie. Jestem na odwyku narkotykowym i nawet nie dotykam koksów. Rozmawiasz z facetem który nigdy w ?yciu si? nie upi?, ?adnych narkotyków lub czego? podobnego, ale zabrali mnie do programu narkotykowego.

T: Zosta?e? znaleziony ze sterydami i umie?cili ci? w narkotykowym programie odwykowym?

GV: Tak, oni nawet nie wiedz? gdzie wsadzi? ludzi ze sterydami wi?c to co robi? to umieszczaj? ci? razem z silnie uzale?nionymi od narkotyków lud?mi. Wi?c jestem w klasie z na?ogowcami i w tego typu gównie. Nawet je?li, to nie mog? bra? ?adnych koksów. Jestem poddawany testom dwa razy w tygodniu.

T: Wi?c po twoich pocz?tkowych do?wiadczeniach ze sterydami, kiedy zdecydowa?e? si? i?? na ca?o?? i robi? zastrzyki punktowe?

GV: W chwili kiedy zacz??em zakocha?em si? w tym, poniewa? moje cia?o odpowiedzia?o nieprawdopodobnie. W pierwszym miesi?cu posmakowa?em jednego cala w moich ramionach. I wtedy nawet nie robi?em zastrzyków miejscowych. Troch? si? wtedy podekscytowa?em, rozumiesz. Zacz??em po prostu to kontynuowa?. Moje ramiona mia?y 27 cali. A jestem ma?ym go?ciem. To nie tak, ?e jestem wysoki lub co? podobnego. Ale nie mam tylko du?ych ramion. Jestem ogólnie du?y. Moj? najgorsz? parti? jest klatka. Jest p?aska. To nie jest z?e, ale nie wspó?gra z reszt? cia?a. Mam bardzo rozwini?te plecy i na prawd? szerokie barki.

T: Ludzie zawsze chc? wiedzie? dlaczego to robisz, poniewa? wszystko to jest nieproporcjonalne.

GV: Tak, ale nie staram si? by? symetryczny. Staram si? by? inny, wiesz co mam na my?li? Jestem jak Tom Platz je?li chodzi o ramiona. Faceci jak Paul DeMayo którzy znaj? mnie od lat powiedz? ci, ?e zawsze mia?em du?e ramiona.

T: Wi?c chcesz powiedzie?, ?e wi?kszo?? twoich ramion to rezultat genetyki i je?li kto? chcia?by robi? to co robisz ty prawdopodobnie nie by? by w stanie otrzyma? takich wyników?

GV: Racja. Synthol jest dost?pny dla kogokolwiek. Powiedzmy wi?c, ?e go stosowa?em. To jak to jest, ?e nie ma innych facetów ganiaj?cych woko?o z 27 calowymi ramionami? Znam wielu ludzi, którzy próbowali Syntholu, i którzy nie mieli z tego ?adnego po?ytku. Mieli tymczasowe napompowanie i tak szybko jak tylko sko?czyli bra? tracili je. Je?li to by?oby takie proste, to ka?dy lata?by w ko?o z wielkimi r?koma.

T: Czy my?la?e? kiedy? na wykonaniem rentgena lub rezonansu magnetycznego ?eby udowodni?, i? krytykowanie ciebie jest b??dem?

GV: Móg?bym to zrobi?. Wiesz przecie? co oni wtedy powiedz?: "nie jeste? w stanie pokaza? ró?nicy mi?dzy Syntholem, a sterydami. Ale mo?esz bezsprzecznie powiedzie?, ?e to nie s? implanty, wiec by?by? wi?cej ni? szcz??liwy, ?e to zrobi?e?"*
[*do ko?ca nie jestem pewien, czy dobrze przet?umaczy?em cytat przeciwników Grega]

T: Id?my dalej, mówisz ?e nie u?ywasz Syntholu, ale przeczyta?em co?, gdzie powiedzia?e?, ?e masz swój w?asny zestaw oleju MCT i innego towaru, którego u?ywasz. To prawda?

GV: Nie, nie, nigdy tego nie powiedzia?em. Ludzie mówi?, ?e wciskam wszelaki kit. Olej MCT? To k?amstwo. Nie wzi??bym oleju MCT jako suplementu, a tym bardziej wstrzykuj?c to stop w moje cia?o. Musia?by? by? sko?czonym durniem ?eby to zrobi?. Nigdy nie mówi?em o tym publicznie, nawet na mojej stronie, ale podpisuj? si? za mnie i rozpowiadaj? wsz?dzie najokropniejsze gówna. Moja strona jest okropna. Zamierzam j? zamkn?? i wyda? now?.

T: Daj nam jak?? wskazówk?, co dok?adnie zrobi?e?, aby otrzyma? t? drog? ramiona takie jak twoje.

GV: Stosowa?em na prawd? du?o testosteronu. Jakie? 3000 mg testosteronu na tydzie? Kocham testosteron i tak samo kocham Equipoise. Testosteron, który bra?em najcz??ciej to przewa?nie propionate. Przez pewien okres stosowa?bym enanthate i zawsze razem z Equipoise. Zrobi?bym prawdopodobnie, o mój Bo?e... Robi?bym zastrzyki ka?dego dnia. Nie martwi?bym si? ilo?ci? oleju, martwi?bym si? ilo?ci? dzia?aj?cego specyfiku. W ci?gu tygodnia bra?bym 3000 mg testosteronu i prawdopodobnie od 400 do 500 mg Equipoise. Pami?taj, to 15 mg zastrzyki wi?c by?oby to jakie? 10 cm sze?ciennych Equipoise w ci?gu okresu jednego tygodnia. Dawa?bym w barki, tricepsy i bicepsy.

Teraz, wymiesza?bym te ?rodki. U?y?bym sten'u*, czasami w miejsca gdzie stosowa?em propionate. Sten* daje ludziom nauczk?, ale ja go jako? polubi?em. Robi? mnie twardym i rozerwanym**. Wydaje si?, ?e troch? wzrasta ow?osienie i jest bezsprzecznie androgeniczny. S? kultury?ci, którzy namawiali mnie, abym przesta? za?ywa? te ?rodki, a jako? sami si? do nich przywi?zywali.
[ * mo?e chodzi o stanazol, ** do ko?ca nie wiem co mia? na my?li]

T: Czy to za sprzedawanie sterydów zosta?e? aresztowany?

GV: Zosta?em aresztowany poniewa? przez d?ugi okres czasu rozprowadza?em koksy.

T: By?e? w?a?cicielem si?owni prawda?

GV: Mia?em si?ownie, teraz zajmuj? si? nieruchomo?ciami. Musia?em sprzeda? interes poniewa? mia?em z jego powodu wiele problemów. Wiesz, jestem tym go?ciem, który by? na Comedy Central* kiedy zosta?em aresztowany. Mieli ze mnie niez?? zabaw?.
[ * Comedy Central to kana? TV]

T: O co tam chodzi?o?

GV: Moje ramiona s? tak du?e i moje barki tak obszerne, ?e filmowali mnie kiedy wychodzi?em z posterunku policji. Pokazywali to w lokalnych wiadomo?ciach na Daily Show*. Pokazywali mnie i mówili "Jak my?licie za co ten facet zosta? aresztowany? Wskazówka: to nie by? estrogen!". Wtedy dawali mnie na pierwszy plan i mówili "Lokalna policja znalaz?a tego faceta podczas produkcji sterydów. To nie ?adne jaja! My?leli?cie, ?e sprzedawa? orzeszki maj?c takie r?ce?"
[ * Daily Show to program TV]

T: Powiedzia?e? mi, ?e znasz sporo sportowców jak Ronnie Coleman i lubicie si?, ale Lee Priest powiedzia? par? przykro?ci na twój temat, prawda?

GV: Mog? stan?? obok Lee Priest'a, a ty mo?esz go idealnie za mn? ukry?. Jestem troszk? wy?szy od niego, ale nie du?o. Ale prawda, Lee sporo na mnie nagada?. Tyle ?e on nie rozumie tego, i? ja trenowa?em kiedy on by? jeszcze w przedszkolu. Zacz??em w 1972! Wiem wi?cej na temat ?wicze? ni? ci wszyscy go?cie, przysi?gam na Boga. To dlatego kiedy oni przestali bra? wygl?daj? jakby nigdy w ?yciu nie dotkn?li sztangi.

Shawn Ray równie? si? ze mnie zlewa? na Night of Champions, mówi?c ?e nie rozumie co ja robi?em. Ale ty musisz zrozumie?. Jestem ca?kowicie du?y. Jestem o wiele wi?kszy od niego. Moje ramiona by?y wi?ksze ni? jego jeszcze zanim wzi??em sterydy.

T: Czy straci?e? sporo swoich wymiarów od kiedy zosta?e? zmuszony do pój?cia na odwyk?

GV: O tak, straci?em. Moje ramiona maj? teraz 25 cali. By?em w?a?nie na Night of Champions, ludzie g?upieli, chc?c moje zdj?cia i tego typu rzeczy.

T: Mówisz, ?e nie lubisz zwraca? na siebie uwagi.

GV: Czy lubi?? Rzeczywi?cie, jestem troch? zak?opotany.

T: Wi?c co ci? motywuje? Musisz si? liczy? z takim rodzajem zwracania na ciebie uwagi.

GV: Moja motywacja to (?miech)... Mam kompleks niskiego m??czyzny, kompleks Napoleona, czy jak si? to nazywa. Mam tylko jakie? 5 stóp i 5,5 cala wzrostu. Chc? powiedzie?, ?e facet z 27 calowymi ramionami, który ma tylko 5'5" wzrostu i 27 cali w pasie... wygl?da niedorzecznie. Ale znowu, je?li nie mog? urosn??, to zostaj? najwi?kszym dziwakiem jakim jestem w stanie. Nie wciskam kitu o symetrii.

W kulturystyce nikt nie przestaje wciska? kitu o Milos Sarcev'ie, ?e symetria idzie z pi?knym cia?em. Spytaj ludzi kogo chcieliby ogl?da?. Chc? patrze? na dziwaków, Markus'a Ruhl czy na Paul'a Dillet, Chocia?by nawet nie mogli przyj?? pozy. Ludzie kochaj? ogl?da? mas?. Lubi? ogl?da? mutantów. Dzi?ki temu mo?esz istnie? w sporcie.

T: Czy uwa?asz, ?e motywujesz ludzi?

GV: Nie, my?l? ?e ludzi obrzydzam. Dostaj? pod?e e-maile z ca?ego ?wiata od ludzi, którzy mówi? mi ?e jestem gnojem, wygl?dam jak stop, zrujnowa?em swoje cia?o... a potem dostaj? maile od ludzi, którzy na prawd? czuj? zgroz? na mój widok, s? pe?ni podziwu. Tak czy owak, wiem ?e budz? wstr?t. Wiem, ?e jestem po?miewiskiem dla kulturystyki. Zdaj? sobie z tego spraw?, ale wszystko jest ze mn? w porz?dku.

T: Czy wiesz, ?e my?l? nad zatytu?owaniem tego artyku?u "Najbardziej znienawidzony cz?owiek w kulturystyce?". Bez obrazy, ale takie s? moje wra?enia po rozmowach na twój temat z innymi lud?mi.

GV: To spoko. Musisz wiedzie? jakiego rodzaju cz?owiekiem jestem. Jestem bardzo opanowany. Rozumiem, ?e jestem nie w?tpliwie najbardziej nielubianym facetem w kulturystyce. To nie jest tak, ?e tego chc?, ale jest to w porz?dku poniewa? to prawda. Tylko ?e, ludzie nie darz? mnie zaufaniem. Wi?kszo?? z nich wszystkich nie mog?aby ze mn? wytrzyma?. Potrafi? zrobi? najwi?ksz? ilo?? serii. ?wiczy?em na niemo?liwych ci??arach. Ju? nigdy nie b?d? móg?. Jestem ju? po czterdziestce.

Ale nikt nie darzy mnie zaufaniem. Zak?adaj?, ?e to Synthol czy inne specyfiki, ale oni nie rozumiej?. Mia?em 18 cali w ramionach przy 140 funtach. Na chwil? przed tym jak zacz??em bra? sterydy mia?em 185 funtów przy 21 calach. Zrobi? 60 serii na jedn? grup? mi??niow? to dla mnie pestka. Uwielbiam obszerne* treningi. Pi?em wod? i jad?em bu?ki podczas treningu dla utrzymania w?glowodanów, gdy? zwyk?em trenowa? godzinami. Ju? tego nie robi?, ale wci?? robi? mega serie.
[* d?ugo trwaj?ce]

T: Musz? zapyta?, czy s? jakie? codzienne czynno?ci, których nie mo?esz wykonywa? z powodu twoich ramion?

GV: Wszyscy mnie o to pytaj?. Dam rad? rzuca? do kosza i mog? kopn?? pi?k? bardzo daleko. Gram w ró?ne gry. Jestem bardzo zró?nicowany. Potrafi? pu?ci? szybk? pi?k? zaraz powy?ej p?otka*. Ludzie nie zdaj? sobie sprawy z tego, ?e jestem na prawd? dobrym sportowcem, a nie tylko wypchany mi??niami.
[ *chodzi tu chyba o football ameryka?ski gdzie trzeba kopn?? w pewien sposób pi?k?, ale konkretnie jak nie wiem]

T: Wydajesz teraz jaki? film o tym jak trenowa? r?ce, no ale przecie?, to nie jest tak, ?e masz takie ramiona tylko od treningu. Czy to nie aby troch? k?amliwe?

GV: To nie jest film o treningu r?k. Mówi o treningu ogólnie, przekazuje moje idee i filozofi?. Je?li pracowa?bym z tob? przez jeden pieprzony tydzie?, gwarantuje ci ?e móg?bym wycisn?? jeden cal na którejkolwiek partii cia?a, któr? by? sobie za?yczy? bez sterydów lub jakichkolwiek zastrzyków.

T: Kiedy ludzie widz? twoje r?ce, ci sprytniejsi mówi?, ej, co ten go?? wie o treningu, on tylko wstrzykuje r?ce byle p?yn!

GV: Dok?adnie. Ale ludzie, którzy ze mn? pracowali powiedz? ci, ?e mieli przyrosty w r?kach oraz na ca?ym ich ciele. Mam inne sposoby na to wszystko.

T: Jakie? problemy zdrowotne?

GV: O ****a pewnie! Mam film video, na którym trafi?em podczas zastrzyku w naczynie krwiono?ne*. Rozerwa?o si?. Ca?y czas krwawi?o i krwawi?o i nic nie mog?em z tym zrobi?. Nawet jak wsadzili mnie do wi?zienia, nie mogli nic z tym zrobi? i kiedy wyszed?em moje rami? by?o *****sko ogromne. Lewe mia?o 29 cali. Ale nie by?y to mi??nie, to by?o jak jaki? balon. Wi?c nagra?em sobie na kasecie wyp?yw tej ca?ej krwi i innego gówna, które tam by?o.

Bra?em równie? 3000 mg tygodniowo tylko samego testosteronu. Dorzu? jeszcze 500 mg Equipoise i masz jakie? 3500 mg ró?nych specyfików. Wsadzili mnie do wi?zienia, wi?c przeszed?em z 3500 mg tygodniowo do zera. Dzi?ki Bogu, ?e nie straci?em mi??ni, ale za to mój ***** zmieni? si? w jakie? stop. By?em w takim punkcie, ?e Pamela Anderson mog?aby przyj??, zacz?? mi go ssa?, a nic by si? nie sta?o. To zniszczy?o moje libido.
[*?y?? lub t?tnice]

Moje cia?o jest znowu pe?ne wigoru. Nigdy nie mia?em ?adnego dziwnego zmniejszenia. Nie rozumiem dlaczego, ale nie mia?em. Ci?gle s? wielko?ci jajek, ale stanowczo straci?em swój pop?d seksualny. Miewam teraz erekcje, jednak min?? ju? ponad rok. Na pocz?tku kiedy wyszed?em by?em jak ****a ?wi?ty.

Nie uros?y mi ?adne babie cycki lub co? podobnego. Nigdy nie wzi??em ?adnych anty-estrogenów. Wierz?, ?e jest to genetyczne. Cz??? ludzi mo?e bra? sterydy i mie? obola?e sutki. Inni mog? bra? cokolwiek i nie maj? ?adnych problemów. Uwa?am, ?e ludzie, którzy maj? naturalnie wi?ksze sutki s? bardziej podatni na ginekomasti? ni? ci z ma?ymi sutkami. Ja mia?em zawsze ma?e sutki. Posiadam du?o teorii na ten temat.

T: A co je?li chodzi o blizny?

GV: Jestem pewien, ?e cz??? blizn na moich r?kach pochodzi z zastrzyków. Mam mocne krosty, mia?em wrzody. To dlatego jeden z moich bicepsów nie ma wierzcho?ka. Pojecha?em na pogotowie i lekarz poci?? mi bicepsa aby oczy?ci? go z wrzodów. Sp?aszczy?o mi to wierzcho?ek na jednym ramieniu.

T: Powiedz mi, czy zarabiasz na tym pieni?dze?

GV: (?miech) Nie! Nikt mnie nie lubi! Nie mam z tego ?adnych pieni?dzy. Jednak zarabiam troch? na moich filmach. Nie by?o tego du?o, ale troch? si? sprzeda?o.

T: Je?li nie stosujesz Syntholu to dlaczego sprzedajesz go na swojej stronie?

GV: Ka?dy zawsze pyta mnie o Synthol i gdzie mo?na go kupi?, poniewa? my?li, ?e go stosuj?. Wi?c dlaczego nie spróbowa? na tym zarabia?? Dostaj? go od mojego przyjaciela, który jest w?a?cicielem Zoe Labs. Jednak sprzeda?em tylko kilka buteleczek.

T: Gdzie widzisz si? za 20 czy 30 lat?

GV: Hmmm, mo?e z 30 calami w r?kach! Nie, tylko ?artowa?em. Nie wiem. Wiem, ?e zawsze b?d? w formie. Mam nadziej?, ?e b?d? wtedy jeszcze ?y?.

T: Popatrz, b?dziesz w wieku oko?o 60 lat? Musz? si? zastanowi? nad twoimi dawnymi problemami z prawem i intensywnym za?ywaniem sterydów.

GV: Nie obwiniam ludzi za takie o mnie mniemanie. Nie zamierzam ju? nigdy bra? ?adnych ?rodków. Chc? znale?? lekarza, aby uzupe?ni? swój testosteron, poniewa?, mam teraz bardzo niski jego poziom. Ale na pewno nie zamierzam ju? sprzedawa? tego gówna. Nie chc? bra? na siebie ?adnego ryzyka. Rozmawiasz z facetem, który nigdy w ?yciu si? upi?. Nawet nie wiem jak smakuje piwo. By?em 3 razy dru?b? na weselach i wznosi?em toasty wod?. To nie ma nic wspólnego z kulturystyk?. Ma to zwi?zek z tym, ?e dorastaj?c uwielbia?em mojego ojca, który nigdy nie pi?, wi?c i ja nigdy nie pi?em. Jedyne ryzyko jakie podj??em w ?yciu dotyczy sterydów i zgadzam si? z tym. Mam dzieci i nie chc? sp?dzi? mojego ?ycia w wi?zieniu.

T: A tak jeszcze spytam, czy uwa?asz, ?e Synthol powinien by? dozwolony w profesjonalnej kulturystyce?

GV: Tak. Osobi?cie uwa?am ?e Synthol jest bezu?yteczny. Chocia?, jednak ma pewne znaczenie w kulturystyce. Kobiety maj? sztuczne piersi i to bezsprzecznie uwydatnia ich kszta?ty. Bez implantów wygl?da?yby jak faceci w bikini. Nie rozumiem jaki interes jest w u?ywaniu Syntholu przez m??czyzn. Synthol nie czyni kulturyst?. Je?li ludzie mówi?, ?e moje r?ce to tylko Synthol, rzucam im wyzwanie aby osi?gn?li 27 calowe r?ce u?ywaj?c tylko Syntholu. Nie ma szans. Musisz u?y? jakiego? sterydu aby mie? miejscowy wzrost.

T: Co s?dzisz o konkurencji w kulturystyce?

GV: KULTURYSTYKA idzie kategorycznie wstecz. To okropny sport. Organizatorzy zarabiaj?, ale kultury?ci nie maj? z tego nic. Jest paru go?ci z pierwszej pi?tki Olympia, którzy skacz? w klubach nocnych, ?eby tylko co? zarobi?. Mike Quinn ta?czy? w klubie mimo, ?e pewnego roku by? szósty w zawodach Olympia. Je?li by?by graczem nr 6 w baseball'u zarabia?by miliony.

Kulturystyka to straszny sport. Jak dla mnie lubi? j?. Lubi? by? jakim? dziwakiem poniewa? to kompensuje fakt, ?e jestem ma?ym go?ciem. Jak d?ugo kto? wygrywa Mr Olympia, mog? da? z siebie wszystko. Jak d?ugo Jankesi wygrywaj? World Series jestem szcz??liwym cz?owiekiem.
[nie mam pewno?ci co do ostatnich dwóch zda?]

T: Jakie? s?owa na koniec do tych którzy ci? krytykuj? lub nienawidz??

GV: Przypuszczam, ?e je?li ludzie o mnie rozmawiaj? to b?dzie to podtrzymywa?o moje imi?. Nie ma innej takiej rzeczy jak z?y rozg?os. Ka?dy nienawidzi? George Steinbrenner'a ale Jankesi ci?gle wygrywali.

T: Ale je?li ty na tym nie zarabiasz dlaczego zale?y ci na reklamie?

GV: Pewnego dnia b?d? zarabia? na tym. Rzecz w tym, ?e kiedy ludzie mnie spotykaj?, zaczynaj? mnie lubi?. Kiedy jestem na du?ych pokazach, ludzie zawsze t?ocz? si? do mnie i mówi?, ?e nie zdawali sobie sprawy, z tego, i? jestem fajnym go?ciem. Daj? ka?demu czas, i darz? ka?dego szacunkiem. Nie jestem z?ym cz?owiekiem, zrobi?em tylko par? z?ych rzeczy.

Co o nim s?dzicie?????
a tu daje pare fotek:

gv6.jpg
Plik ściągnięto 1413 raz(y) 39,75 KB

gv5.jpg
Plik ściągnięto 1413 raz(y) 30,07 KB

gv1.jpg
Plik ściągnięto 1413 raz(y) 21,38 KB

211greg-young.jpg
Plik ściągnięto 1413 raz(y) 30,63 KB

211greg-5.jpg
Plik ściągnięto 1413 raz(y) 30,39 KB

gv3.jpg
Plik ściągnięto 54 raz(y) 49,96 KB

gv2.jpg
Plik ściągnięto 48 raz(y) 61,43 KB

211greg-pre-juice.jpg
Plik ściągnięto 52 raz(y) 33,54 KB

211greg-27inch.jpg
Plik ściągnięto 48 raz(y) 34,35 KB

  
 
   Podziel się na:     
Poziom: 7 HP   0%   0/130
   MP   100%   62/62
   EXP   68%   11/16
DoktorDoping.pl 


Dołączył: 01 Gru 2015
Posty: 10
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 0/8
 0%
Wysłany: 1 Grudzień 2015, 03:40   

Syntol jest bardzo ciezko kupic w Polsce.
_________________
DoktorDoping.pl - apteczne sterydy bez recepty. Anaboliki, koks.
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   0%   0/8
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmourlop nad morzem, tanie noclegi Rewal wakacje tanie pokoje nad morzem | soda kaustyczna gdzie kupić we wrocławiu | torby papierowe z nadrukiem | busy Koln | jamnik króliczy

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by PiotreQ9 | - SITEMAP - manga
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 22