Download Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Album Chat
Strona główna Grupy Użytkownicy Twoje konto Statystyki Rejestracja Zaloguj
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Opis Wszystkich Dostępnych Sterydów na Polskim Rynku
Autor Wiadomość
Admin 2

Administrator 2

Dołączył: 06 Sie 2008
Posty: 76
Poziom: 7
HP: 0/130
 0%
MP: 62/62
 100%
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 6 Sierpień 2008, 23:18   Opis Wszystkich Dost?pnych Sterydów na Polskim Rynku

ANDROL

* Substancja aktywna: Oxymetholon
* Okres aktywnego pó?trwania: 16h
* Klasyfikacja: Steryd anaboliczno - androgenny (doustny)
* Dawkowanie: 50 - 150mg / dzie?
* Tr?dzik: Tak
* Retencja wody: Tak, wyra?na
* Podwy?szone ci?nienie krwi: Tak
* Hepatotoksyczno??: Tak, wysoka
* Aromatyzacja: Kwestia sporna
* Konwersja do DHT: Jest pochodn? DHT
* Blokowanie HPTA: Tak


Anadrol jest nazw? handlow? (dystrybucja g?ównie w USA) bardzo mocnego androgenu - oxymetholonu. ?rodek ten sta? si? dost?pny po raz pierwszy w roku 1960, kiedy mi?dzynarodowy koncern farmaceutyczny Syntex udost?pni? go jako lek stosowany przy leczeniu anemii. Oxymetholon poza dzia?aniem typowym dla ?rodków tej klasy mia? zdolno?? do zwi?kszania produkcji erytrocytów w organizmie. Okaza? si? w miar? skuteczny, na tyle ?eby przez pewien czas powszechnie go stosowano w medycynie. Pojawi? si? jednak ?rodek skuteczniejszy w swym dzia?aniu, a przy tym nie wywo?uj?cy tak wyra?nych skutków ubocznych - Epogen (erytropoetyna). W 1993 roku Syntex zaprzesta? produkcji Anardolu w USA, podobnie jak Plenastrilu w Szwajcarii czy Oxitosony w Hiszpanii. Wszystko wskazywa?o wówczas na to, ?e lek ten zostanie ca?kowicie wycofany. Tak si? jednak nie sta?o, do czego przyczyni? si? szereg bada? nad zastosowaniem tego ?rodka na chorych na HIV / AIDS. W 1998 wznowiono produkcj? Anardolu w USA, od tego czasu pod szyldem Unimedu.

Oxymetholon jest obecnie prawdopodobnie najmocniejszym z dost?pnych sterydów, gwarantuj?cym szybkie i znaczne przyrosty. Cykl trwaj?cy 6 tygodni, na poziomie 50 - 100mg dziennie, mo?e doprowadzi? do wzrostu masy cia?a nawet o 10-13kg. Spora cz??? z zyskanej masy jest jednak wywo?ana mocn? retencj? wody, jak? wywo?uje ten ?rodek. Wra?liwi na dzia?alno?? estrogenów powinni w czasie cyklu zastosowa? Nolvadex. Nie tylko zmniejszy to ryzyko wyst?pienia ginekomastii, ale tak?e poprawi jako?? zyskanej masy.

Przy czym zaznaczy? nale?y, ?e oxymetholon nie konwertuje bezpo?rednio do estrogenów. Jest pochodn? dihydrotestosteronu (DHT), co sprawia ?e jego struktura uniemo?liwia aromatyzacj?. Jak zatem ?rodek ten wywo?uje efekty uboczne wywo?ane przez estrogeny? Twierdzono, ?e oxymetholon ma dzia?anie progesteronowe, podobnie jak nandrolon. Tezy tej jednak nie potwierdzi?y badania. Dotyczy?y one aktywno?ci progesteronowej takich ?rodków jak nandrolon, norethandrolon, methandrostenolon, testosteron i oxymetholon. Zarówno oxymetholon, jak i methandrostenolon nie wykaza?y znacz?cej aktywno?ci progesteronowej. Przypuszcza? wi?c nale?y, ?e ?rodek ten mimo ?e nie aromatyzuje, pobudza receptory estrogenowe - podobnie jak methandriol. Skutki uboczne z tego wynikaj?ce mo?na wi?c ograniczy? przez zastosowanie antagonistów receptorów estrogenowych, takich jak Nolvadex czy Clomid. U?ycie natomiast drogich inhibitorów aromatazy, jak Armidex, Femara czy Aromasin nic w tym przypadku nie da - aromatyzacja nie zachodzi.

Anardol nale?y do ?rodków bardzo mocno androgennych, co mo?e powodowa? szereg niechcianych skutków ubocznych typowych dla androgenów. Tr?dzik, oleista cera, nadmierne ow?osienie na twarzy / ciele cz?sto wyst?puj? w czasie kuracji z zastosowaniem oxymetholonu. Ludzie z predyspozycjami do tr?dziku czy ?ysienia nie powinni stosowa? tego ?rodka, skutki uboczne mog? okaza? si? ogromne. Warto wspomnie?, ?e oxymetholon jest jednym z niewielu SAA, których kobiety stosowa? nie powinny. Mocna androgenno?? ?rodka mo?e spowodowa? nieodwracalne efekty uboczne, g?ównie wykszta?canie drugorz?dowych cech m?skich.

Interesuj?co przedstawia si? sprawa konwersji oxymetholonu do DHT. Mimo tego ?e jest pochodn? DHT wykazuje pewne tendencje do konwersji, cho? nie zachodzi to przez 5-alfa reduktaz? (enzym odpowiedzialny za przemian? testosteronu do formy DHT). Poza dodan? c-17 alfa alkilacj?, oxymetholon ró?ni si? od dihydrotestosteronu tylko dodan? grup? 2-hydroxymethylenow?. Grupa ta jednak mo?e zosta? usuni?ta metaboliczne w organizmie, redukuj?c oxymetholon do mocnego androgenu 17alfa-metylo dihydrotestoseronu (masterolon; methyldihydrotestosteron). Istniej? pewne w?tpliwo?ci, czy taka biotransformacja w jakimkolwiek stopniu przyczynia si? do androgeniczno?ci oxymetholonu, tym bardziej ?e w pocz?tkowym stadium Anadrol wykazuje niski stopie? wi?zania si? z receptorami androgenowymi. Zastosowanie na cyklu inhibitora reduktazy (np. Proscar) nie przyniesie oczekiwanych rezultatów w zmniejszeniu pewnych skutków ubocznych - nie mamy do czynieni z tym enzymem je?li chodzi o konwersj? oxymetholonu do DHT.

Znacz?c? wad? Anadrolu jest to, ?e posiada grup? 17alfa alkilow?. Mimo ?e daje to pewien plus - mo?liwo?? doustnej administracji ?rodka, jest bardzo szkodliwe dla w?troby. Szczególnie, ?e wymagane jest wysokie dawkowanie. Ró?nica staje si? widoczna, kiedy porównamy Anadrol do innych doustnych SAA, jak Dianabol czy Winstrol (tak?e grupa 17alfa alkilowa). Jako ?e oxymetholon nie wykazuje mo?liwo?ci wi?zania si? z receptorami androgenowymi w takim stopniu jak wykazuj? wcze?niej wspomniane ?rodki, wymagane jest wysokie dawkowanie (tabletki 50mg). Dawki stosowane w medycynie si?ga?y nawet 1 - 5mg/kg masy cia?a, co jest ilo?ci? ogromn?, szczególnie dla w?troby (przypadki wywo?ania raka w?troby czy innych schorze? tego organu przez Anadrol). Statystyczny u?ytkownik sterydów nie potrzebuje a? tak wysokich dawek. Szybkie i znaczne przyrosty uzyska ju? przy 1 - 3 tabletkach dziennie. Ze wzgl?du na wysok? hepatotoksyczno?? oxymetholonu zaleca si? stosowanie cykli nie d?u?szych ni? 4 - 6 tygodni, regularnie badaj?c w?trob?. Zanim zdecydujemy si? na u?ycie Anardolu, warto zaznaczy? ?e ?rodek ten zaliczany jest do najbardziej szkodliwych zdrowiu sterydów.

Spadki wagi po odstawieniu oxymetholonu mog? okaza? si? równie du?e i szybkie, jak wcze?niejsze przyrosty. Dzieje si? to g?ównie za spraw? ust?pienia retencji wody, jest normaln? reakcj? i nie powinni?my si? tym przejmowa?. Przej?? nale?y si? przywróceniem prawid?owej sekrecji endogennego testosteronu. Anadrol nale?y do najsilniej blokuj?cych SAA - HCG, Clomid, Nolvadex po cyklu nale?y obowi?zkowo zastosowa?.

Tapering off (schodzenie z wi?kszych dawek stopniowo) okazuje si? tu zupe?nie bezu?yteczny, je?li chodzi o odblokowanie HPTA. Kultury?ci cz?sto po odstawieniu (odpowiednio wcze?niej) oxymetholonu stosuj? jaki? inny, ?agodniejszy iniekcyjny steryd, jak np. Deca-Durabolin. Nie tylko pozwala to ograniczy? efekty odstawienia Anadrolu, ale tak?e pomaga poprawi? jako?? wcze?niej zyskanej masy mi??niowej.
ANAVAR

* Substancja aktywna: Oxandrolon
* Okres aktywnego pó?trwania: 8 - 12h
* Klasyfikacja: Steryd anaboliczno - androgenny (doustny)
* Dawkowanie: M??czy?ni 20 - 50mg / dzie?, kobiety 5 - 15mg / dzie?
* Tr?dzik: Tylko przy wi?kszych dawkach
* Retencja wody: Rzadko
* Podwy?szone ci?nienie krwi: Rzadko
* Hepatotoksyczno??: Niska
* Aromatyzacja: Nie
* Konwersja do DHT: Niska
* Blokowanie HPTA: Zale?ne od dawkowania


Anavar jest nazw? handlow? doustnego sterydu, oxandolonu, dawniej stosowan? w USA. ?rodek ten po raz pierwszy wyprodukowa? koncern Searle, w roku 1964, jako bardzo ?agodny steryd anaboliczny. ?agodny do tego stopnia, ?e podawano go nawet dzieciom jako stymulator wzrostu. Kto? mo?e pomy?le? - "jak to, przecie? sterydy hamuj? wzrost?" Faktycznie, ale zachodzi to przez nadmiar estrogenów, wywo?any g?ównie przez ?rodki mocno aromatyzuj?ce. Anavar nie aromatyzuje, dlatego nie ma negatywnego wp?ywu na wzrost. Pocz?tkowo oxandrolon stosowany by? w leczeniu osteoporozy. Kiedy jednak w latach 80' opinia ?rodowiska medycznego o stosowaniu SAA zacz??a si? drastycznie zmienia?, coraz mniej lekarzy przepisywa?o ten lek swoim pacjentom. Doprowadzi?o to do zaprzestania przez Searle produkcji Anvaru w 1989 roku. Dzisiaj Anavar jest ponownie dost?pny w aptekach USA, produkowany przez BTG pod nazw? Oxandrin. Obecnie stosuje si? go g?ównie w terapii HIV / AIDS (zapobiega gwa?townej utracie bezt?uszczowej masy cia?a).

Oxandrolon jest ?agodnym anabolikiem o niskiej androgenno?ci. W?a?ciwo?? ta wynika z faktu, ?e jest pochodn? dihydrotestosteronu. Mo?e si? wydawa? ?e w takim wypadku powinien by? mocniej androgenny, tak jednak nie jest. Wynika to z jego "5-alfa zredukowania". Innymi s?owy, brak mo?liwo?ci interakcji z 5-alfa reduktaz?, tym samym konwersji do formy "dihydro". Oxandrolon wykazuje wi?c bardzo niski poziom oddzia?ywania androgennego, np. na skór? g?owy, cer? czy gruczo? krokowy - podobnie jak inne pochodne DHT, Primobolan czy Winstrol.

Anavar bardzo skutecznie pomaga zwi?ksza? si??. Jest ?rodkiem bardzo ?agodnym, wi?c nie idealnym do cykli zwi?kszania masy. Jest bardzo popularny w?ród kulturystów b?d?cych w cyklach pracy nad definicj?, kiedy retencj? wody nale?y ograniczy? do minimum. Dawkowanie standardowe to 20 - 50mg dziennie, jest to dawka pozwalaj?ca osi?gn?? zauwa?alne rezultaty. Cz?sto ??czy si? go z Primobolanem i Winstrolem, by osi?gn?? ?wietn? definicj?, bez niepotrzebnej retencji. Anavar, Primobolan i Winstrol jest wi?c klasycznym stack'iem, stosowanym przed zawodami. Niektórzy do tej kombinacji dodaj? który? z mocnych, nie-aromatyzuj?cych androgenów, jak Halotestin, Proviron, Trenbolon. Pomaga to uzyska? jeszcze "mocniejszy" wygl?d, jednocze?nie dobr? definicj? i niski poziom tkanki t?uszczowej / retencji. Nie oznacza to jednak ?e w ogóle nie stosuje si? go w offseason'ie. Dodaje si? go do typowych "masuj?cych" sterydów, Testosteronu, Dianabolu, celem zwi?kszenia si?y i poprawienia jako?ci uzyskiwanej masy mi??niowej. Anavar jest bardzo cz?sto stosowany przez kobiety, ze wzgl?du na bardzo rzadkie wyst?powanie skutków ubocznych. Szczególnie w?ród tych obawiaj?cych si? efektów maskulinizacyjnych. Zastosowanie tak ma?ej dawki jak 5mg / dzie? przynosi przyzwoite rezultaty, praktycznie bez jakichkolwiek skutków ubocznych. Kobiety cz?sto ??cz? go z innymi ?agodnymi anabolikami, takimi jak Winstrol, Primobolan czy Durabolin. Taki po??czenie daje im wyra?ne przyrosty dobrej jako?ciowo masy mi??niowej (wi?ksze ni? na samym oxandrolonie), ale jednocze?nie zwi?ksza prawdopodobie?stwo wyst?pienia skutków ubocznych.

Badania z u?yciem niskich dawek oxandolonu wykaza?y minimalny wp?yw na obni?enie sekrecji endogennego testosteronu. Po cyklu z samego Anavaru w niskich dawkach, nie jest wi?c wymagane u?ycie Clomidu/Nolvadexu czy HCG. Ma to wiele wspólnego z faktem, i? nie konwertuje do estrogenów, co ma du?y wp?yw na gospodark? hormonaln? organizmu. Oczywi?cie zastosowanie go w wi?kszych dawkach, w po??czeniu z innymi SAA wymaga ju? zastosowania ?rodków odblokowuj?cych HPTA.

Anavar, podobnie jak wi?kszo?? doustnych sterydów, posiada grup? 17alfa alkilow?, co wi??e si? z jego hepatotoksyczno?ci?. Nie jest ona jednak tak wysoka jak przypadku Dianabolu czy Anadrolu. Próby w?trobowe mog? wykaza? niewielkie podwy?szenie warto?ci enzymów, jednak nie na tyle du?e by spowodowa? uszkodzenia w?troby. W przeciwie?stwie do wcze?niej wymienionych ?rodków, Anavar nie jest w ca?o?ci metabolizowany w w?trobie. Stwierdzono, ?e prawie 1/3 przyj?tej dawki obecna jest w wydalanym moczu, w postaci nienaruszonej. Bior?c pod uwag? ten fakt, oraz niskie dawkowanie ?rodka, ?atwo zrozumie?, dlaczego nie jest bardzo szkodliwy dla w?troby, mimo grupy 17alfa alkilowej. Podobne wnioski wynikaj? z bada? porównuj?cych hepatotoksyczno?? oxandrolonu i innych ?rodków doustnych, jak methylotestosteron, norethandrolon, fluoxymesteron i methandriol. Doustne przyjmowanie oxandrolonu powodowa?o najni?sz? retencj? bromosulfoftaleiny (BSP) spo?ród wszystkich badanych ?rodków (wszystkie 17alfa alkilowane). 20mg oxandrolonu powodowa?o o 72% mniejsz? retencj? BSP, ni? taka sama dawka fluoxymesteronu. Tak wi?c hepatotoksyczno?? Anavaru jest bardzo niska, przypadki jakichkolwiek problemów z w?trob? s? spotykane sporadycznie - nie mo?na jednak ca?kowicie wykluczy? takiej ewentualno?ci.

Inaczej przedstawia si? kwestia stosowania Anavaru u osób maj?cych problemy z poziomem cholesterolu i trójglicerydów. Badania z wcze?niejszych lat wykaza?y mo?liwo?? obni?ania ich poziomu, co wskazywa?oby na skuteczno?? oxandrolonu w leczeniu takich osób. Jednak g??bsze zbadanie tej kwestii przynosi inne wnioski. Mimo ?e oxandrolon faktycznie mo?e obni?a? poziom cholesterolu i TG, to zaburza stosunek HDL do LDL, przewa?nie niekorzystnie dla zdrowia. Neguje to zatem potencjalne korzy?ci stosowania Anavaru na metabolizm lipidowy, co wi?cej - zbyt d?ugie cykle mog? zwi?ksza? ryzyko wyst?pienia chorób serca. Pod tym k?tem, oxandrolon mo?e okaza? si? bardziej szkodliwy, ni? takie ?rodki iniekcyjne jak testosteron czy nandrolon.
 
   Podziel się na:     
Poziom: 7 HP   0%   0/130
   MP   100%   62/62
   EXP   68%   11/16
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 7 Sierpień 2008, 13:49   

czemu tu s? tylko 2 opisane?
pisa?o ?e wszystkich
kto chce niech dopisuje
_________________

 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
Diverse 


Dołączył: 08 Sie 2008
Posty: 18
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 8/8
 100%
Wysłany: 8 Sierpień 2008, 20:34   

METANABOL/METANDIENON

Metanabol (Metandienon, 17 alfa-metylo-androstendion)
Dianabol, pe?na nazwa chemiczna 17 beta-hydroksy-17
metyloandrosta 1,4 dien-3on.
Formy leku dost?pne w Polsce:
- tabletki po 1mg i 5mg; pakowane po20 sztuk.
Wybrane inne preparaty metandienonu:
- Stenolon 5mg (Czechy)
- Naposim 5mg (Rumunia)
- Pronabol (Indie)
- Anabol Tablets 5mg (Tajlandia)
- Dianabol 5mg (USA)

Ze wzgl?dów czysto praktycznych tabletki 1mg nie s? stosowane w dopingu kulturystycznym. Równie? krem zawieraj?cy metandienon nie ma wi?kszego zastosowania w kulturystyce (z wyj?tkiem leczenia trudno goj?cych si? ran skóry, które mog?y pojawi? si? w wyniku mechanicznego uszkodzenia pow?ok cia?a). W medycynie krem stosowany jest w leczeniu m.in trudno goj?cych si? ran, oparzeniach, odmro?eniach, w owrzodzeniach podudzi, w zmianach po rentgenoterapii i fizykoterapii. Tabletki natomiast maj? zastosowanie m.in. w du?ej grupie chorób z ujemnym bilansem azotowym (w chorobach jelit, w marsko?ci w?troby) oraz w oparzeniach, w zanikach mi??niowych, w wyniszczeniu spowodowanym chorobami zaka?nymi np. AIDS, w niektórych chorobach nowotworowych, w anoreksji w stanach zwi?kszonego zapotrzebowania na bia?ko i aminokwasy. Zwykle stosuje si? go w dawkach 10-15mg dziennie czyli od 2-3 tabletek na 24 godziny. W niemieckiej instrukcji do??czonej do opakowania preparatu Dianabol zalecane jest stosowanie przez pierwsze 3-4 dni przyjmowania dianabolu 20mg dziennie - tabletki po 5 mg. Po czterech dniach zalecana dawka to 5-10mg dziennie w dwóch pojedynczych dawkach (dawki te maj? zastosowanie w przypadku leczenia chorób przebiegaj?cych z ujemnym bilansem azotowym).
W instrukcji do??czonej do oryginalnego rosyjskiego opakowania Metandrostenolonu czytamy m.in., ?e lek powinien by? przyjmowany przed lub w czasie jedzenia. Dawka dla doros?ych zwykle wynosi 10-15mg na dzie?.
W niektórych wypadkach, przy wyra?nych wskazaniach lekarskich dawka mo?e by? zwi?kszona do 30-50mg dziennie, jednorazowo 10mg. Przy d?ugotrwa?ym, przewlek?ym leczeniu zalecana jest przez producenta dawka dobowa 5-10mg.
Czas leczenia Metandrostenolonem nie powinien przekracza? 4-8 tygodni, a przerwy pomi?dzy cyklami leczenia powinny wynosi? co najmniej 1-2 miesi?cy. W czasie leczenia Metandrostenolonem powinny by? przyjmowane z pokarmem odpowiednio wi?ksze ilo?ci warto?ciowego bia?ka zwierz?cego, w?glowodanów, soli mineralnych, witamin. Lek powinien by? chroniony od ?wiat?a, przechowywany w temperaturze pokojowej lub ni?szej.

METANABOL JEST I CHYBA D?UGO JESZCZE B?DZIE NAJPOPULARNIEJSZYM ANABOLIKIEM W NASZYM KRAJU.

Warto mie? na uwadze to, ?e jako doustny 17 alfa metylo-steryd jest w znacznym stopniu hepatotoksyczny szczególnie stosowany w wi?kszych dawkach ni? to zosta?o podane wy?ej (15mg na dob?) przez okres d?u?szy ni? 4 tygodnie. D?u?sze stosowanie zawsze powinno si? odbywa? z jednoczesn? kontrol? tzw. wska?ników w?trobowych. Zwykle metandienon stosowany jest w cyklach ??cznie z jedn? z form domi??niowych testosteronu np: z Omnadrenem 250, Testosteronem prolongatum, lub Testosteronem propionicum. Metandienon jest bardzo zbli?on? budow? chemiczn? do zwi?zku pokrewnego testosteronu - metylotestosteronu. Zmiana wi?zania na podwójne mi?dzy 1, a 2 atomem w?gla w cz?steczce powoduje, ?e w przeciwie?stwie do metylotestosteronu, posiada znacznie silniej wyra?one w?a?ciwo?ci anaboliczne, s?abiej androgenne.

W zwi?zku z tym, ?e posiada jednak dzia?anie androgenne wp?ywa na uk?ad podwzgórze-przysadka-j?dra hamuj?c wydzielanie endogennego (w?asnego) testosteronu o ok.1/3. Silne w?a?ciwo?ci anaboliczne powoduj? du?y przyrost masy mi??niowej, szczególnie gdy jest ??czony z testosteronem. Dianabol jest ?rodkiem, który szczególnie ?atwo aromatyzuje i konwertuje do estrogenów, a du?y przyrost masy mi??niowej pol?czony jest z zatrzymywaniem w tkankach organizmu du?ych ilo?ci wody. Dlatego cz?sto w kulturystyce u?ywany jest antyestrogen tamoxifen, który przyjmowany równolegle zmniejsza odk?adanie wody i zapobiega ginekomasti. Dawka dzienna metandienonu dzielona jest na kilka dlatego, ?e zwi?zek ten posiada krótki okres pó?trwania w organizmie. rozs?dny wydaje si? podzia? na 3-4 dawek na dob? przyjmowanych po posi?ku. Istnieje forma dopuszczana do obrotu weterynaryjnego na rynku ameryka?skim w formie zastzryków domi??niowych. Dianabol do wstrzykiwa? produkowany jest przez meksyka?sk? firm? i pakowany w buteleczki o pojemno?ci 50ml. 1ml roztworu zawiera 25mg czynnego D-bolu. Okres pó?trwania tej formy doustnej D-bolu w organizmie jest krótszy ni? formy doustnej i wynosi ok. 1 godziny, a wi?c efekt anaboliczny równie? trwa bardzo krótko. Aby uzyska? jakikolwiek efekt anaboliczny stosuj?c t? form? Dianabolu stosuje si? cz?ste wstrzykni?cia podskórne lub domi??niowe, nawet 6 razy dziennie, ma?ych obj?to?ci p?ynu. Warto zaznaczy?, ?e po podaniu domi??niowym D-bol nie ulega inaktywacji w efekcie pierwszego przej?cia przez w?trob? lecz dostaje si?, z pomini?ciem w?troby od razu do tkanki mi??niowej. Nie jest przez to hepatotoksyczny i jest bezpieczniejszy m.in. dla kulturystów obci??onych wywiadem ?ó?taczkowym. Warto tak?e zaznaczy?, ?e ze wzgl?du na drog? podania równie? dawki powinny by? odpowiednio mniejsze.

DAWKI STOSOWANE W KULTURYSTYCE.
Wi?kszo?? ?róde? podaje dawki od 15mg do 50mg na dob?, w zale?no?ci od stopnia zaawansowania i przede wszystkim wyj?ciowej masy cia?a. Wy?sze dawki ni? 50mg na dob? wydaj? si? zupe?nie bezsensowne i mog? powodowa? nieodwracalne uszkodzenia niektórych organów wewn?trznych (np. w?troby, trzustki, nerek), a tak?e inne niebezpieczne nast?pstwa np. w postaci nadci?nienia, obrz?ków, przeci??enia serca (przyrost wagi jest znacznie szybszy ni? zmiany adaptacyjne kr??enia, serce "nie nad??a" za szybkim wzrostem wagi cia?a), ?ysienia, zmian zapalnych skóry, ginekomastii. To, ?e przytoczy?em dawki nawet 3 razy wi?ksze ni? te, które s? zalecane zwykle przez lekarzy nie oznacza wcale, ?e nie mo?na sobie uszkodzi? w?troby np. dawk? 15mg metandienonu je?eli wcze?niej chorowali?cie na wirusowe zapalenie w?troby lub jeste?cie szczególnie wra?liwi na ten lek. Przy wszelkich niepokoj?cych objawach np. zmniejszeniu masy cia?a zamiast powi?kszeniu, za?ó?ceniu skóry, os?abieniu objawach podobnych jak w czasie przezi?bienia nudno?ciach, wymiotach powinno si? przerwa? cykl i uda? do lekarza.

Przestrzegam przed przyjmowaniem sterydów z jednoczesnym, nawet okazjonalnym, piciem alkoholu.

Dianabol jest doustnym anabolikiem i cz?sto jest ??czony z preparatami domi??niowymi. Najpopularniejszymi w polsce s? domi??niowe formy testosteronu: Testosteron prolongatum Testosteron propionicum, Omnadren 250. Z preparatów zagranicznych: Deca-Durabolin, Sustanon, Testovir Depot, Winstrol Depot, Oxandrolone.

Dawka sterydów anaboliczno-androgennych powinna by? dobrana indywidualnie, dla ka?dego przyjmuj?cego z osobna, przez lekarza, który równie? b?dzie móg? monitorowa? stan pacjenta w czasie ca?ego cyklu. Chc? w tym miejscu jasno stwierdzi?, ?e przyjmowanie sterydów anabolicznych bez jednoczesnej opieki lekarskiej jest równie niebezpieczne jak wspinaczka wysokogórska bez asekuracji. Po kilu latach obserwacji jestem zdania, ?e sterydy anaboliczne, podobnie jak inne grupy ?rodków farmakologicznych, u?ywek, o potencjale silnie uzale?niaj?cym powinny, by? pod kontrol?.

Pierwszym ?rodkiem anabolicznym, po który zwykle si?gaj? polscy kultury?ci jest metanabol (dianabol). Metanabol jest doustnym sterydem anabolicznym, w kulturystyce u?ywanym w formie tabletek po 5mg. Zwykle, niestety, bardzie dost?pny jest na czarnym rynku jest pochodz?cy zza wschodniej granicy Metandrostenolon. Jego cena jest konkurencyjna w stosunku do polskiego preparatu dianabolu. Za 100 tabletek rosyjskiego D-bolu p?aci si? ok. 40z? za polski trzeba zap?aci? ok. 60z?. Ale nie dajcie si? zwie?? cenie, nikt tak naprawd? nie wie co prócz w?a?ciwego D-bolu mo?e zawiera? rosyjski Metandrostenolon, przypuszcza si?, ?e toksyczny dla w?troby, prawie zupe?nie pozbawiony dzia?ania anbolicznego, 17 alfa metylotestosteron. Polski Dianabol ma dobr? opini? w kr?gach kulturystycznych nawet w USA gdzie jego du?e ilo?ci znajduj? si? na miejscowym czarnym rynku. Cz?sto znajdowa?em pochlebn? opini? o nim w ameryka?skich wydawnictwach po?wi?conych kulturystyce.


DEPO TESTOSTERON

Jest to testosteron cypionate . Produkowany jest przez firm? UpJohn Pharmaceuticlas i sprzedawany jest w buteleczkach o pojemno?ci 10 ml . W ka?dym 1ml znajduje si? 100 mg testosteronu . Jest on bardzo popularny , zarówno w?ród kulturystów jaki i przedstawicieli sportów si?owych . Daje on dobre przyrosty , zarówno masy mi??niowej , jak i si?y . Mo?na go ??czy? z innymi sterydami .

Przewa?nie bierze si? 200 mg tygodniowo , poniewa? utrzymuje si? on w organizmie przez trzy do czterech tygodni .
Mo?na go ??czy? z innymi sterydami ( deca , winstrol , metanabol , primobolan , itd )
Powinno si? go bra? razem z antyestrogenem ( nolvadex , proviron ) .

W organizmie kulturysty wstrzykuj?cemu sobie 200 mg cypionate raz w tygodniu , po trzech tygodniach uzbiera si? oko?o 600 mg tego ?rodka , jest to wystarczaj?ca ilo?? na spowodowanie ginekomasti

Powoduje równie? : tr?dzik zatrzymanie wody , utrat? w?osów , porost w?osów u kobiet i inne objawy nabierania cech m?skich

TESTOSTERON ENANTHATE

Nazwy preparatów:
Testosteron prolongatum - 100mg/ml
Testoviron-Depot - 100mg/ml i 250mg/ml.

Testosteron w medycynie jest cz?sto stosowany w postaci estrów z kwasami organicznymi o mniejszej (kwas propionowy) lub wi?kszej (kwas enantowy) cz?steczce. Testosteron enanthate jest obecnie najpopularniejszym obok cypionatu estrem testosteronu dost?pnym przez kulturystów. W przeciwie?stwie do cypionatu, wytwarzanego i popularnego prawie wy??cznie w USA, enanthat jest wytwarzany przez ró?ne firmy farmaceutyczne na ca?ym ?wiecie. Najpopularniejsz? form? s? ampu?ki produkowane przez Schering.


W Polsce, na razie, naj?atwiej osi?galny jest testosteron prolongatum. Enanthat jest d?ugo dzia?aj?c? form? testosteronu podobn? do cypionatu. Iniekcje brane 1 raz tygodniowo w dawkach 200-600 mg s? najbardziej popularne u kulturystów. Enanthat daje bardzo silne efekty anaboliczne i równie silne efekty uboczne dla kulturystów efekty androgeniczne. Poniewa? jest to forma domi??niowa wska?niki w?trobowe nie s? tak podwy?szone jak przy formach doustnych testosteronu (Mesteron). W medycynie preparat ten znajduje zastosowanie w leczeniu niektórych form impotencji, w zespo?ach pokastracyjnego braku j?der. Nale?y tu zauwa?y?, ?e przyjmowany przez zdrowych m??czyzn w bardzo du?ych dawkach, przez krótki okres czasu mo?e powodowa? odwracaln? bezp?odno??. U kobiet ma zastosowanie w leczeniu zaawansowanych form raka gruczo?u piersiowego. Podany domi??niowo lub podskórnie ulega prawie w ca?o?ci zmetabolizowaniu w w?trobie, a tylko ok. 1/4 jest wydalana z organizmu w po??czeniu z innymi zwi?zkami. Testosteron enanthate jest stosowany przez tych kulturystów, którzy chc? osi?gn?? szybki przyrost masy i si?y nie licz?c si? przy tym z dzia?aniami ubocznymi. Dawki dobowe u niektórych ci??arowców i przedstawicieli tzw. sportów si?owych mog? by? cz?sto trudno wyobra?alne, a jednocze?nie z punktu widzenia biochemii i fizjologii nieskuteczne i przynosz?ce jedynie straty finansowe i spot?gowane dzia?ania uboczne. Spotka?em ch?opaka, który "robi?c mas?" aplikowa? sobie codziennie po 4 ampu?ki enanthatu (400mg) przy wadze 100 kg przez okr?g?y miesi?c i zdaj? sobie spraw?, ?e nie jest to jeszcze "rekord". Przy nawet niewielkiej wyobra?ni mo?na przecie? przewidzie? do jakich spustosze? w organizmie prowadz? takie dawki. Wy?ej wspomniany kulturysta by? nabrzmia?y i "pe?ny wody" z trudem go pozna?em pami?taj?c jeszcze z czasów, gdy ?wiczy? bez anabolików. Jego twarz przypomina?a ksi??yc w pe?ni, porusza? si? z trudem dlatego, ?e po przej?ciu kilkuset metrów ból obrz?kni?tych ?ydek stawa? si? nie do wytrzymania, a przeci??ony dodatkow? mas? kr?gos?up l?d?wiowy przypomina? o swoim istnieniu uci??liwym bólem. Przy tym nie stosowa? ?adnej specjalnej diety wi?c po mimo pewnego przyrostu obwodów tak istotnych dla ka?dego kulturysty w najwi?kszym stopniu zwi?kszy? swój obwód w pasie. Widzia?em go znów w miesi?c po tym jak sko?czy? swoj? "kuracj?" sterydow? z wi?kszych obwodów ramienia, uda niewiele zosta?o jedynym ?ladem przebytego cyklu by? zalegaj?cy t?uszcz na brzuchu i w okolicach po?ladków. Pos?u?y?em si? tym przyk?adem aby Ci u?wiadomi?, ?e masa mi??niowa i sterydy anaboliczne w kulturystyce to przede wszystkim ci??ka praca, to ci?g?e balansowanie mi?dzy wi?kszym, a mniejszym z?em, to nieko?cz?cy si? cykl powtórze?, to rzemios?o i sztuka, straty finansowe, kontrolne wizyty u lekarza, mo?e nawet utrata zdrowia. Nie wierz w to, czytelniku, ?e "brojlery", z pierwszych stron magazynów kulturystycznych zrobi?y swoj? mas? jedz?c tylko ry? i ?wicz?c programem takiego lub innego mistrza, stosuj?c tak? czy inn? rewelacyjn? od?ywk? dla top kulturystów, ?wicz?c 7 razy w tygodniu. "Zrobienie" takiego cia?a to program przypominaj?cy swoj? z?o?ono?ci?, z ca?? swoj? aparatur? medyczn? lot pierwszego cz?owieka na Ksi??yc. Chcesz by? niewolnikiem tego wszystkiego? Czy wybierasz inn? drog?? Zaraz odpowiesz mi trenuj? taki lub inny sport walki (mo?e kick-box, boks, judo, zapasy) albo po prostu chc? troch? "przypakowa?", aby sp?aci? d?ug wi?kszemu kolesiowi, który kiedy? wszed? mi w drog? i sprawi? mu ?omot, ale czy my?lisz, ?e na jednym cyklu si? sko?czy? Ca?y problem w tej materii to utrzymanie zrobionej masy mi??niowej po cyklu, a ze sko?czeniem przyjmowania anabolików organizm stopniowo d??y do stanu równowagi a wi?c zmniejszenia sztucznie osi?gni?tej masy. Znacznie gorzej jest jednak gdy po odstawieniu anaboliku b?dziesz dalej przybiera? na wadze. Zastanawiasz sie jak to mo?liwe? W czasie cyklu z u?yciem anabolików przyjmowa?e? przecie? znaczne ilo?ci bia?ka (ok. 2,5mg na kg wagi cia?a), jad?e? wi?cej ni? zwykle w?glowodanów ogólnie - wi?ksze ilo?ci kalorii, napompowa?e? swoje mi??nie ale co by?o nie do unikni?cia tak?e swoj? tkank? t?uszczow?. Rozregulowany uk?ad hormonalny i nerwowy b?d? po cyklu nadal domaga? sie wi?kszej liczby kalorii ale teraz nie ma ju? w organizmie anaboliku, który zamieni? by je w bia?ko mi??ni, nadmiar przyjmowanych dalej kalorii mo?e zamieni? si? w t?uszcz.

Mówili?my o tym, ?e testosteron enanthat ma silnie wyra?one w?asno?ci androgenne, niekorzystne dla kulturystów. W czasie cyklu dochodzi do zatrzymania w ustroju du?ych ilo?ci wody, jonów sodu, wapnia, magnezu, potasu. Mo?e to prowadzi? do przej?ciowego nadci?nienia t?tniczego krwi. Fizjologiczna norma ci?nienia dla zdrowego 30-letniego m??czyzny jest ok. 140/85 mmHg w spoczynku, w pozycji le??cej. Je?eli warto?ci s? wy?sze nale?y skonsultowa? si? z lekarzem. Innym nieprzyjemnym dzia?aniem ubocznym testosteronu jest ginekomastia. Testosteron wprowadzony do organizmu z zewn?trz konwertuje do estrogenów-hormonów kobiecych, z którymi jest blisko spokrewniony swoj? budow? chemiczn?, st?d pod wp?ywem wi?kszego ich st??enia w organizmie odk?adanie si? tkanki t?uszczowej wokó? sutków. Problem ten zazwyczaj znika sam po sko?czeniu cyklu ale wskazane mo?e by? przyjmowanie tzw. zwi?zków antyestrogenowych blokuj?cych receptory estrogenowe w ró?nych tkankach m.in. w tkance t?uszczowej. Jak cz?sto powinien by? podawany enanthat testosteronu? Niektóre ?ród?a podaj?, ?e powinien by? podawany raz na 4 tygodnie. Jednak nowsze badania pokaza?y, ?e gdy jest stosowany u pacjentów z tak? cz?sto?ci? ju? po 2 tygodniach wyst?powa? u nich spadek nap?du psychoruchowego i libido (pop?du p?ciowego), obni?enie nastroju. Stwierdzono w dalszych badaniach, ?e ju? po 5 dniach po podaniu enanthanu jego poziom we krwi gwa?townie maleje. W zwi?zku z tym najbardziej optymalne w leczeniu wydaje si? podawanie tej formy testosteronu w zastrzykach co 7 dni. Do zrobienia solidnej masy mi??niowej i si?y nadaje sie enanthat szczególnie w po??czeniu z metandienonem, nandrolonem, stanazololem, oxymetholonem. Przyk?adowe po??czenie 2 najbardziej u nas popularnych ?rodków: Enanthat testosteronu 400-500mg tygodniowo +30mg metandienonu dziennie. Na takim stacku niektórzy kultury?ci robi? nawet 10kg masy w ci?gu 1 cyklu (ok. 4-5 tygodni). Przyjmowany te? bywa z innym bardzo silnym anabolikiem doustnym; oxymetholonem. Oxymetholon zwykle jest stosowany przez kulturystów "zaawansowanych", a rozbie?no?? dawkowania, jak w przypadku ka?dego innego anaboliku jest bardzo du?a, od jednej do kilku tabletek 50 mg dziennie. Nale?y pami?ta?, ?e przy stosowaniu oxymetholonu retencja wody w organizmie jest szczególnie du?a i ?e nie powinno si? go stosowa? zbyt d?ugo, gdy? stosunkowo szybko receptory w komórkach mi??niowych staj? si? na niego niewra?liwe.

Wszystkie preparaty testosteronu do wstrzykni?? domi??niowych na pod?o?u olejowym powinny by? chronione przed ?wiat?em, przechowywane w temperaturze ok. 5 stopni C. W przyblizeniu taka temperatura jest na najni?szej pó?ce lodówki, przechowywany w wy?szej temperaturze enanthat mo?e ulec inaktywacji biologicznej. Cena 1 ampu?ki 100mg na czarnym rynku ok. 10 z?.


PROPIONAT TESTOSTERONU

Testex (USA) 50mg/ml i 100mg/m.
Testosteron (Jugos?awia) 25mg/ml i 50mg/ml.
Testosteron propionicum (Polska) 10mg/ml i 25mg/ml.

Propionat testosteronu jest drugim lub trzecim pod wzgl?dem popularno?ci i dost?pno?ci estrem testosteronu w naszym kraju. Jest to krótko-?a?cuchowy ester oparty na pod?o?u olejowym (olej sezamowy) do stosowania domi??niowego w postaci zastrzyków.
Jego podstawow? zalet? jest to, ?e pocz?tek dzia?ania jest znacznie szybszy ni? innych estrów testosteronu o d?u?szym ?a?cuchu np. tak rozpowszechnionego u nas enanthatu. Podczas gdy enanthat ze wzgl?du na swój d?ugi okres pó?trwania przyjmowany jest przez kulturystów ?rednio co 7 dni, propionat jest przyjmowany co oko?o 2 lub 3 dni ze wzgl?du na krótszy okres pó?trwania w organizmie.

Propionat testosteronu jest bardzo skuteczny je?li chodzi nam o szybki przyrost masy mi??niowej i si?y. Podczas stosowania propionatu efekty uboczne s? znacznie s?abiej wyra?one ni? przy stosowaniu enanthatu. By? mo?e wynika to z tego, ?e nie osi?ga on tak wysokich warto?ci we krwi jak enanthat. Od enanthatu odró?nia go tak?e znacznie mniejsza retencja wody i minera?ów w organizmie i mniejsze ryzyko ginekomastii. Masa zrobiona na propionacie jest bardziej "sucha", a mi??nie wyra?niej zaznaczone. Poniewa? jest to preparat testosteronu uboczne efekty androgenne s? nie do unikni?cia. warto zwróci? uwag? równie? na to, ?e w przeciwie?stwie do enanthatu jest podawany znacznie cz??ciej.

Popularne w?ród buduj?cych mas? mi??niow? kulturystów mo?e by? po??czenie: metandienonu-przyjmowanego codziennie doustnie (od 1 do kilku tabletek), enanthatu testosteronu (od 1 do kilku ampu?ek wstrzykiwanych raz na tydzie?) i propionatu testosteronu (np: 1-2 ampu?ek wstrzykiwanych co drugi dzie?).
Sam propionat ju? nawet po jednorazowym przyj?ciu mo?e dawa? zauwa?alny wzrost si?y i wytrzyma?o?ci na treningu oraz wi?ksz? motywacj? do wysi?ku i lepsze samopoczucie. Cena 1 ampu?ki 25mg na czarnym rynku wynosi ok. 5z?.
SUSTANON 250

Mo?na go porówna? z polskim omnadrenem , ale ma mniej skutków ubocznych i nie aromatyzuje tak mocno ( nie zalewa mi??ni tak bardzo wod? ) . Jest równie? mniej toksyczny od innych rodzajów testosteronu , a szczególni od testosteronu supension.

Sustanon jest mieszank? czterech rodzajów testosteronu . A dok?adnie : propionate , phenylpropionate , isocarpate i decanoate . Ka?dy 1ml zawiera 250 mg dwóch rodzajów testosteronu o krótkotrwa?ym dzialaniu , jednego o ?rednio d?ugim dzialaniu i jednego o d?ugim . Je?eli we?mie si? tylko jeden rodzaj testosteronu , potrzeba kilku dni na rozej?cie si? , od miejsca wstrzykni?cia w organizm , do osi?gni?cia szczytowego efektu .

Przy sustanonie 250 uzyskuje si? cztery szczyty i du?o d?u?sze oddzia?ywanie.

Jest sterydem , który stosowany jest w cyklu na mas? . Przewa?nie bierze si? go od 250 mg do 500 mg tygodniowo ( dawki du?o wieksze , nie s? juz rzadko?cia ) .

Dobre efekty osi?ga si? w po??czeniu z z dec? , ale równie? z winstrolem i metanabolem .

Skutki uboczne to : ginekomastia , ?ysienie , utrata pop?du p?ciowego , podwy?szona dra?liwo?? , uszkodzenia wewn?trznych organów i mo?liwo?? wyst?pienia innych problemów zdrowotnych

OMNADREN 250

Sk?ad: ampu?ka - 1ml roztworu olejowego zawiera:
60 mg fenylopropionianu testosteronu
30 mg propionianu testosteronu
60 mg izoheksanianu testosteronu
100 mg heksanianu testosteronu

Omnadren 250 jest olejowym preparatem z?o?onym z 4 ró?nych zwi?zków testosteronu. Produkowany jest w Polsce. Jest on mieszanin? estrów testosteronu, które po podaniu domi??niowym wch?aniaj? si? z ró?n? pr?dko?ci?. Zapewnia to utrzymanie si? sta?ego poziomu testosteronu przez d?u?szy okres czasu. Testosteron po podaniu domi??niowym dostaje si? bezpo?rednio do krwi z pomini?ciem w?troby, a nast?pnie wi??e si? woko?o 99% z globulin? wi???c? androgeny. ok.1% pozostaje nie zwi?zany i jest form? aktywn? biologicznie.
Dawkowanie Omnadrenu 250 w ró?nych zespo?ach chorobowych jest przyjmowane jako 1 ampu?ka (1ml) na 4 tygodnie we wstrzykni?ciu domi??niowym.
W medycynie Omnadren 250 znalaz? zastosowanie m.in. w leczeniu: impotencji spowodowanej hipogonadyzmem, zespole pokastracyjnym, hipogonadyzmie, a u kobiet m.in. w zaawansowanym raku gruczo?u piersiowego.
Omnadren 250 ma silne w?a?ciwo?ci anaboliczne i równie silne w?a?ciwo?ci maskulinizuj?ce (androgenne). W czasie stosowania Omnadrenu, w dawkach znacznie przekraczaj?cych lecznicze, dochodzi do bardzo du?ego magazynowania wody w organizmie, co mo?e wyra?a? si? ju? po kilkutygodniowym stosowaniu-obrz?kami.
Obrz?ki cz?sto umiejscawiaj? si? w ci?gu dnia w okolicach podudzi, uniemo?liwiaj?c chodzenie (d?u?szy spacer powoduje bardzo dotkliwy ból). Inne dzia?ania uboczne Omnadrenu, wtedy gdy jest stosowany przez kulturystów w du?ych dawkach, to znacznie podwy?szony poziom agresji co mo?e prowadzi? do konfliktu z innymi osobami, a nawet do konfliktu z prawem. Równie uci??liwym dzia?aniem ubocznym tego specyfiku mo?e by? tr?dzik posterydowy oraz zmiany zapalne skóry w postaci krost szczególnie na skórze pleców, barków, po?ladków. Zwi?zane to jest z przemian? testosteronu do DHT, czyli dihydrotestosteronu, a bezpo?rednio ze zwi?kszonym wydzielaniem przez gruczo?y ?ojowe skóry i z zatkaniem uj?? tych gruczo?ów. Omnadren jest jednym z tych sterydów, który jest stosowany przez ró?nych kulturystów w ró?nych ilo?ciach. Mam na my?li to, ?e przez pocz?tkuj?cych cz?sto jest przyjmowany w dawce 1 ampu?ka na tydzie? lub dwa tygodnie ale spotka?em si? te? ze stosowaniem Omnadrenu 250 przez zaawansowanych kulturystów w ilo?ciach dochodz?cych do 2 ampu?ek i wi?cej dziennie. Chyba nie musz? Ci? przekonywa? jak du?e obci??enie mog? stanowi? dla organizmu takie dawki i w jak wysokim nat??eniu mog? wyst?pi? dzia?ania uboczne. Na czarnym rynku trzeba zap?aci? od 80-100 z? za 5 ampu?ek, natomiast w aptece na recept? oko?o 13 z?otych za 1 ampu?k?.WINSTROL DEPOT

Jest on lubianym sterydem w wielu dyscyplinach sportu.

Jest dobrym sterydem pod warunkiem, ?e odpowiednio go stosujemy. Jest to Tak?e wa?ne, gdy? zastrzyki s? bardziej efektywne ni? tabletki. Substancja nie jest rozpuszczana w oleju tylko w wodzie. Dlatego musi by? u?ywany przez krótszy okres ni? inne sterydy. Przez to, ?e rozpuszczany jest w wodzie, musi by? cz??ciej za?ywany, niemal codziennie.

Dobre rezultaty mo?na osi?gn?? po 50 mg/dzie?. Jest on dobry przed zawodami, Wraz z niskokaloryczn? diet? daje wysok? jako?? mi??ni. Zwykle nie jest u?ywany podczas diety jako jedyny. Cz?sto jest kombinowany z PARABOLANEM. Inn? kombinacj? jest 50 mg WINSTROLU DEPOT nadzie? i FINA-JECTU 30 mg/dzie?. Cz?sto FINAJECT jest zast?powany PARABOLANEM. W zale?no?ci od predyspozycji ka?dego za?ywaj?cego, atleci u?ywaj? 50 mg WINSTROLU DEPOT ka?dego pierwszego, drugiego dnia i PARABOLANU 76 mg/l,5 ml ka?dego pierwszego dnia. W.-D. mo?e by? kombinowany z MASTERONEM, EQUIPOISE, HALOTESTINEM, OXANDROLONE, TESTOSTERONEM PROPIONATE, PRIMOBOLANEM i HCG.

Retencja wody i spadek wagi mi??ni musku? jest rzadki, mo?e by? zauwa?any jedynie po zaprzestaniu za?ywania. Atleci, którym zale?y na budowie masy i si?y, cz?sto stosuj? WINSTROL DEPOT z DIANABOLEM, ANADROLEM 50, TESTOSTERONEM i DECA-DURABOLINEM (100 mg ANADROLU 50/dzie?, 50 mg WINSTROLU DEPOT/dzie?, 400 mg DECA-DURABOLINU/tydzie?).

Starsi atleci i sterydowi nowicjusze mog? osi?gn?? dobre efekty po WINSTRO-LU DEPOT z DECA-DURABOLINEM lub WINSTROL DEPOT z PRIMOBOLANEM DEPOT. Kiedy b?d? go brali w odpowiednich dawkach, efekty uboczne nie wyst?pi?. Problemy u kobiet mog? wyst?pi?, gdy bior? 50 mg 2 razy w tygodniu.

Efekty uboczne: niski g?os, m?skie symptomy. Efekty u kobiet i u m??czyzn: bóle g?owy, zmiany poziomu HDL i LDL, skurcze i w rzadkich przypadkach podwy?szone ci?nienie krwi.

Od kiedy jest rozpuszczany w wodzie, jest bardziej bolesny.

Jest bardzo du?o podróbek. Oryginalny specyfik mo?na rozpozna?, ?e substancja jest oddzielona od wody. Kolor podróbki jest mleczny, bia?y. Nie kupuj ampu?ki, która zawiera wi?cej ni? 1 ml substancji.

Oryginalny hiszpa?ski WINSTROL ma br?zowy wydruk na ampu?ce. Cena 50 mg-owego WINSTROLU DEPOT waha si? pomi?dzy 10 a 15 USD na "czarnym rynku".

W USA jest produkowany tylko dla potrzeb weterynarii. Jest te? dost?pny na naszym rynku, dobrze dzia?aj?cy STANAZOLOL l ml 50 mg (Kenya), chwalony jest równie? STANOSUS 50 20 ml 50 mg/ml. Jest to oryginalny STANAZOLOL dla zwierz?t, buduj?cy such? mas? cia?a, jak równie? du?? si??. Jest produkowany przez firm? australijsk? JUROX. Butelka jest br?zowego koloru z fioletowym napisem STANOSUS 50, w fioletowym prostok?cie umieszczono równie? napisy ANABOLIC STEROID SUSPENSION, Powy?ej jest napis w prostok?cie CAUTION S4 i kilka czarno-czerwonych napisów ostrzegawczych. Dat? wa?no?ci znajdziecie po lewej stronie, jest tam równie? numer serii. Po prawej za? stronie jest podany sposób za?ywania (oczywi?cie dla zwierz?t).

Jest to wygodna forma, poniewa? kupuj?c 2-3 butelki mamy wystarczaj?c? ilo?? na cykl

Dost?pna na rynku jest równie? STROMBA-JECT pakowana w strzykawkach po 3 szt., do których s? do??czone ig?y. Jest to jednak towar drogi, poniewa? za l ml 50 mg trzeba zap?aci? nawet 50 z?,


WINSTROL - TABLETKI

Ma wiele form, Tabletki s? mniej efektywne ni? zastrzyki. Odk?d tabletki s? 17-alfa, maj? negatywny wp?yw na w?trob?.

Powodem wielu przykrych efektów jest to, ?e atleci nie bior? odpowiednich dawek. Faktem jest, ?e zastrzyki WINSTROL-DEPOT s? brane w dawkach 50 mg/dzie?, a tabletki cz?sto s? brane dowolnie. Niektórzy bior? 2 mg a inni 12-25 tabletek na dzie?. Jedna tabletka 2 m-gowa kosztuje 0,70 do l USD na "czarnym rynku",

Przez d?u?sze branie mog? wyst?pi? bóle gastryczne i choroby w?troby. Kobiety powinny bra? raczej tabletki (10-16 mg/dzie?). Kiedy dzienne dawki s? redukowane o 5,8 mg, uboczne efekty s? rzadkie. Kiedy kobiety bior? zastrzyki mo?liwy jest wzrost efektów androgenicznych. Dawka powinna by? roz?o?ona na rano i wieczór podczas posi?ków, co minimalizuje bóle gastryczne.

Tabletki s? produkowane w 5 mg-owej wersji tylko przez WINTHROP COMPANY w Belgii i przez STERLING-HEALTH na W?grzech oraz przez Republik? Czesk?.

Mimo tego, rzadko s? dost?pne na europejskim "czarnym rynku" Najcz??ciej dost?pne s? hiszpa?skie i w?oskie, produkowane przez ZAMBON. Maj? listki z 10-20 tabletkami. ?atwo s? rozpoznawalne bo s? ró?owe. Hiszpa?skie tabletki maj? wybite "W" na tyle l zawieraj? 20 tabletek, kiedy w?oskie zawieraj? tylko 10 tabletek i nie maj? "W". Ameryka?skie tabletki produkowane przez WINTROP i UPIOHN zawieraj? 2 m-gowe tabletki i nie s? one na listkach, tylko w ampu?kach. Oryginalne tabletki s? twarde i nie krusz? si?.


DECA-DURABOLIN

Retabolil (W?gry) ampu?ki 50mg/ 1ml.
Deca-Durabolin (Niemcy, Holandia) ampu?ki 50mg/ 1ml
Durabolin (Francja) ampu?ki 25mg/1ml
Anadur (Szwecja) ampu?ki 50mg/ ml.

Na ca?ym ?wiecie produkowany jest ca?y szereg preparatów opartych na tym zwi?zku. Mi?dzy innymi fenylopropionian nandrolonu, dekanian nandrolonu, heksanian nandrolonu, undekanian nandrolonu, propionian nandrolonu i wiele innych pochodnych. W USA i Europie najbardziej rozpowszechnione s? 2 pierwsze pochodne: dekanian nandrolonu w Polsce znany przede wszystkim pod nazw? Deca-Durabolin (produkt firmy Organon) oraz fenylopropionian nandrolonu (Durabolin firmy Organon).


Te dwie wy?ej wymienione formy nandrolonu ró?ni? si? przede wszystkim okresem pó?trwania w organizmie Dekanian, cz??ciej stosowany przez kulturystów, jest aktywny w organizmie, daj?cy efekty w postaci przyrostu masy mi??niowej, przez 6-7 dni i tak cz?sto jest przez nich przyjmowany. Informacja, ?e jest aktywny przez ok. tydzie? mo?e by? dla niektórych myl?ca. Mam na my?li kulturystów i sportowców bior?cych udzia? w zawodach w czasie, których s? wykonywane badania antydopingowe. Nandrolon jest wykrywalny w moczu jeszcze w kilka miesi?cy po sko?czonym cyklu. Podr?czniki medyczne natomiast podaj?, ?e cz?sto jest u?ywany w leczeniu m.in.osteoporozy i powinien by? przyjmowany w formie zastrzyku w ilo?ci 25 do 50mg (1/2-1 ampu?ki) raz na 2-3 tygodnie.

Zaczn? od opisu cz??ciej stosowanego dekanianu nandrolonu. Jest on tak atrakcyjny zarówno dla pocz?tkuj?cych jak i zaawansowanych kulturystów ze wzgl?du na swe ciekawe w?asno?ci. Po pierwsze jest lekiem pozbawionym dzia?a? hepatotoksycznych, nawet wtedy gdy jest stosowany w wi?kszych dawkach, przez d?u?szy okres czasu.
Cz?sto stosowany przez lekarzy dla utrzymania dodatniego bilansu azotowego i bia?kowego w przewlek?ych chorobach w?troby np. w marsko?ci w?troby. Jest to cenna informacja dla tych kulturystów, którzy w przesz?o?ci mieli problemy z w?trob? np. chorowali na WZW - wstrzepienne zapalenie w?troby. Stosowany równie? jako lek z wyboru w d?ugotrwa?ym leczeniu pacjentów wyniszczonych, chorych na AIDS-w celu utrzymania dodatniego bilansu azotowego.


W czasie stosowania tego preparatu wskazana jest okresowa kontrola st??enia wapnia i magnezu we krwi ze wzgl?du na to, ?e w czasie stosowania nandrolonu dochodzi tak?e do zatrzymania tych dwóch minera?ów. Po drugie dekanian nandrolonu ma zdecydowanie silniej wyra?one dzia?anie anaboliczne ni? androgenne to znaczy posiada wysoki indeks anaboliczny, bliski 10. Przypomn? ?e w przypadku domi??niowo stosowanych estrów testosteronu by?o to dzia?anie pó? na pó?
(indeks 1). Ze s?abiej wyra?onymi w?asno?ciami androgennymi wi??? si? mniejsze dzia?ania uboczne w postaci retencji wody w tkance podskórnej oraz ginekomastii, która prawie nigdy nie wyst?puje, nie ma tak?e problemów z podwy?szonym ci?nieniem krwi. Aromatyzacja do estrogenów w przypadku nandrolonu prawie nie wyst?puje. Ze wzgl?du na swe silne w?asno?ci anaboliczne przy ?agodnych androgennych równie ch?tnie jak przez m??czyzn jest stosowany przez kobiety. Stosowanie dawek podtrzymuj?cych takich jak w medycynie ok. 50mg dekanianu tygodniowo lub co dwa, trzy tygodnie, nie przynosi widocznych efektów w postaci gwa?townego przyrostu masy mi??niowej. Przyjmuje si? wi?ksz? rozpi?to?? stosowany tygodniowo ilo?ci dekanianu nandrolonu w celu osi?gni?cia przyrostu masy mi??niowej. Przez kulturystów zwykle jest stosowany w ilo?ci 200-400 mg tygodniowo, dopiero przy tego rz?du dawkach dochodzi do znacz?cego przyrostu masy. Dekanian nandrolonu ch?tnie jest stosowany w jednym cyklu w po??czeniu z doustnym metandienonem lub domi??niowo podawanymi estrami testosteron.

Efektywne dawki uznawane przez wi?kszo?? kulturystów to np. 50-75mg podawane co 3 dni. Fenylopropionian chetnie jest stosowany w jednym cyklu z innymi sterydami anabolicznymi np. takimi jak wymienione wcze?niej dla dekanianu. Deca-Durabolin jest jednym z najcz??ciej poszukiwanych na polskim rynku zachodnim anabolikiem. ze wzgl?du na du?y popyt na ten ?rodek, znaczna cz??? ampu?ek jest podrabiana, zawieraj?c zamiast nandrolonu np. estry testosteronu. Na czarnym rynku za 1 ampu?k? 50mg Deca-durabolinu trzeba zap?aci? od 50-60 z?. Deca-Duraboli zosta? dopuszczony do obrotu farmaceutycznego w Polsce i dost?pny jest w aptekach na recept?. Za 1 ampu?k? zawieraj?c? 50 mg trzeba zap?aci? oko?o 28 z?.PARABOLAN

Jest sterydem produkowanym we Francji. Ma bardzo silne dzia?anie anaboliczne i androgenne. Ma równie? du?o skutków ubocznych , g?ównie dzia?a ujemnie na nerki. Nazw? w medycynie jest Trenobolon natomiast nazwa Parabolan jest nazw? handlow?. Jest bardzo dobry do ??czenia z innymi sterydami takimi jak Anavar. Nale?y pami?ta?, ?e parabolan jest sterydem bardzo toksycznym dlatego okres jego u?ywania nie powinien przekracza? okresu 6-8 tygodni.Kultury?ci cz?sto stosuj? go przez 6 tygodni , a potem zmieniaj? go na specyfik o nazwie Masteron , który ma dzia?anie zbli?one do parabolanu , lecz nie wykazuje tak du?ej toksyczno?ci. Steryd ten jest wykorzystywany raczej przez bardziej zaawansowanych kulturystów ( nie poleca si? go sterydowym nowicjuszom ) . Jego zalet? jest przyrost si?y , masy, oraz poprawienie twardo?ci mi??ni, by? mo?e dlatego kultury?ci stosuj? go w okresie przygotowywania do zawodów. Z regu?y stosuje si? 1-2 zastrzyków w tygodniu. Parabolan nie aromatyzuje ( nie ci?gnie wody ) i tym samym nie wywo?uje ginekomasti , wi?c u?ywanie Nolvadexu wydaje si? rzecz? zbyteczn?. Parabolan w czasie za?ywania nie wykazuje sk?onno?ci do magazynowania w organi?mie, wi?c podczas cyklu sportowiec nie jest "nalany'' jak pod wp?ywem u?ywania testosteronu czy metanabolu. Pakowany jest w fiolki z czerwonym nadrukiem , i co jest bardzo istotne ka?da ampu?ka tego preparatu jest pakowana pojedy?czo. Originalny Parabolan mo?na odró?nia od podróbki to, ?e jego zapach przenika nawet przez fiolk? w której jest zamkni?ty (jest to silny intensywny zapach).
Cena czarnorynkowa za 1 strza? to 30-40 z?. Nale?y te? pami?ta? , ze po
zako?czeniu kuracji nale?y wspomóc si? HCG i clomidem.OXANDROLON

Oxadrolone tabletki po 2,5mg
Anavar tabletki po 2,5 mg

Anavar jest doustnym sterydem anabolicznym, najprawdopodobniej o
najsilniejszych w?asno?ciach anabolicznych , ze wszystkich znanych sterydów,
przy jednocze?nie ma?ych w?asno?ciach androgennych. Anavar najcz??ciej
dostepny jest w postaci tabletek 2,5mg i jest sprzedawany w butelkach po 100
tabletek . Przyjmuje si?, ?e efektywna dawka powoduj?ca przyrosty czystej ,
pozbawionej t?uszczu masy mi??niowej to ok. 15-25mg dziennie (7-10tabletek)
dla m??czyzn i 3 tabletki dla kobiet. Cena leku dost?pnego w aptekach Europy
Zachodniej wynosi ok 30$ za 100 tabletek. Cena czarnorynkowa to ok.3 US $ za
1 tabletk?, natomiast cena wytworzenia tego medykamentu jest bardzo niska .
Jest produkowany od wczesnych lat 60-tych .
Mo?e to nie jest typowy steryd na mas?, za to jednak powoduje du?e przyrosty
si?y co ma du?e znaczenie dla przedstawicieli sportów gdzie liczy si? si?a a
drugo planow? postaci? jest masa . Przyrost si?y powodowany jest prostym
mechanizmem podobnym do dzia?ania fosforanukreatyny .
Anavar powoduje wzrost st??enia kreatyny wewn?trz komórek mi?sni poprzecznie
pr??kowanych.
W kulturystyce aby zdoby? znaczne przyrosty stosowany jest najcz??ciej z
anabolikami o silnie wyra?onych w?a?ciwo?ciach androgennych , np testosteron , Dianabol,Oxymentholon. Czarnorynkowa cena w Polsce wynosi ok 8-10 z? za 2,5mg tabletk?. Steryd ten, jest bardzo ceniony przez kulturystów z kilku powodów - nigdy nie aromatyzuje, nawet gdy przyjmowany jest w bardzo duzych dawkach, nie daje obrz?ków zwiazanych z zatrzymaniem wody i jonów metali. Mo?e by? stosowany
przez zawodników którzy maj? podwy?szone spoczynkowe ci?nienie krwi.
Inn? niezwykle wa?n? zalet? jest to, ?e jako steryd nie zablokowuje uk?adu
podwzgórza-przysadka-j?dra. W zwi?zku z tym nie dochodzi do przerwania
wydzielania endogennego testosteronu i nie
zachodzi potrzeba stosowania HCG po sko?czonym cyklu.Jako anabolik nie
b?dzie prowadzi? do syntezy i magazynowania t?uszczu.
CLENBUTEROL

Inne nazwy preparatów:
Spiropent(Thomae,Niemcy)
tabletki 0,01mg-0,02mg
flakon 100ml i 250ml
krople 10ml i 30ml
Contraspasmin(Arzneimittelwerk, Dresden, Niemcy) tabletki 0,02mg
Clenbuterol( Pcharmachin,Bu?garia )
tabletki 0,02mg
Monores(Valeas,W?ochy)
tabletki 0,01mg - 0,02mg

Clenbuterol jest od kilku lat stosowany przez kulturystów, pocz?tkowo w
pó?nych latach 80-tych i na poczatku 90-tych stosowany by? w USA i na
zachodzie Europy przez hodowców byd?a, którzy jako pierwsi zwrócili uwag? na
w?a?ciwo?ci anaboloczne , a dok?adnie antykataboliczne tego preparatu .
Kultury?ci zacz?li stosowa? Clenbuterol celu utrzymania uzyskanej masy po
cyklu . Clenbuterol nie jest zwi?zkiem z grupy sterydów anabolicznych , rózni si? od
nich budow? chemiczn? i odmiennym mechanizmem dzia?ania .
Poniewaz nie daje dzia?a? ubocznych w postaci maskulinizacji tak
charakterystycznej dla pochodnych testosteronu - ch?tnie stosowany jest
przez kobiety .
Clenbuterol jest lekiem stosowanym u pacjentów z astm? oskrzelow? .
Jest u?ywany po cyklu z u?yciem sterydów , a tak?e w okresie przygotowania
do zawodów w celu uzyskania rze?by i nabrania definicji .
Clen ma w?asno?ci kataboliczne dla t?uszczu w tkankach obwodowych , tzn. ?e
spala t?uszcz , wykazuj?c jednocze?nie dzia?anie anaboliczne , w stosunku do
tkanki mi??niowej , co daje ci?g?y przyrost czystej masy mi??niowej , nawet
pomi?dzy cyklami .

Cena tego specyfiku wynosi ok.70-100 z?-jest to cena oczywi?cie
czarnorynkowa. Ten specyfik dzia?a katabolicznie na tkank? t?uszczow? , jak
np. adrenalina czy efedryna .
Clenbuterol przyjmowany w odpowiednich dawkach prowadzi do tzw. efektu
termogenicznego , przejawiaj?cego si? podwy?szeniem temperatury cia?a ( o
oko?o 1 stopie? ) ,oraz co za tym idzie spalaniem tkanki t?uszczowej .
Równie? taki ?rodek jak clen nie jest pozbawiony dzia?an ubocznych
szczególnie kiedy jest stosowany w du?ych ilo?ciach . Pojawiaj? si? po oko?o
10 dniach brania i mog? objawia? si? takimi symptomami jak bezsenno??,
pobudzenie psychoruchowe, dr?enie r?k , bóle g?owy, bolesne skurcze mi??ni ,
obnizony stan potasu w surowicy krwi , nudno?ci , ko?atania serca. To z
regu?y ustaje po kilku dniach . Cena czarnorynkowa , to oko?o 70-100 z? za
100 tabletek .
HGH. (Human Growth Hormone)
ludzki hormon wzrostu lub somatotropina przysadkowa

Genotropin w ampu?kach po 4 j.m. i 16 j.m.
Norditropin w ampu?kach po 12 j.m. i 24 j.m.

Bardzo modny w?ród profesjonalnych sportowców ?rodek anaboliczny ostatnio cz?sto pojawiaj?cy si? w mediach nazywany "hormonem m?odo?ci".
Jego zastosowanie w celach podniesienia wydolno?ci organizmu, zwi?kszenia si?y lub masy mi??niowej praktykowane by?o ju? w latach 80-tych. Sk?d bior? si? tak skrajne opinie dotycz?ce tego hormonu? Zacznijmy od pocz?tku. GH jest naturalnie wytwarzany przez ca?e osobnicze ?ycie w przysadce mózgowej ka?dego cz?owieka. Hormon wzrostu nie posiada budowy sterydowej tak jak wi?kszo?? leków przedstawionych dotychczas. Nie nale?y wi?c do grupy sterydów anabolicznych. Ale podobnie jak omówione dotychczas ?rodki nale?y, obok np. testosteronu, insuliny do hormonów wykazuj?cych dzia?anie anaboliczne w stosunku do pewnych, tkanek w tym do szczególnie interesuj?cej nas tkanki mi??niowej, a tak?e tkanki ??cznej (np. ko?ci).

Ludzki hormon wzrostu jest bia?kiem, a dok?adniej polipeptydem z?o?onym ze 191 aminokwasów, produkowanym przez komórki kwasoch?onne przysadki mózgowej. Do celów leczniczych do 85 roku pozyskiwany by? z przysadek zw?ok ludzkich. Jednak zaniechano tego sposobu ze wzgl?du na zdarzaj?ce si? od czasu do czasu przypadki przeniesienia razem z aktywnym biologicznie hormonem wirusa zapalenia mózgu powoduj?cego post?puj?ce kalectwo, a w efekcie ?mier? zainfekowanej osoby. W chwili obecnej GH dopuszczony do obrotu farmaceutycznego, stosowany przez lekarzy, jest uzyskiwany w technologii bioin?ynierii genetycznej, nie istnieje wi?c, w przypadku stosowania firmowego preparatu ryzyko zainfekowania wirusem zapalenia mózgu. Zajmijmy si? teraz efektami biologicznymi dzia?ania hormonu wzrostu wytwarzanego naturalnie przez przysadk? mózgow?.

Hormon wzrostu wykazuje dzia?anie ogólnoustrojowe tzn. w ca?ym okresie ?ycia osobniczego wykazuje z?o?one, nieliniowe, zmienne zale?nie od cyklu dobowego i wieku osobniczego dzia?anie steruj?ce gospodark? azotow? (bia?kow?), w?glowodanow?, lipidow? i mineraln? organizmu. Przyjmuje si? obecnie, ?e wi?kszo?? dzia?a? GH wywo?ywana jest po?rednio poprzez sterowanie na zasadzie z?o?onych mechanizmów biochemicznych, wytwarzanymi w w?trobie tzw. insulinopodobnymi czynnikami wzrostu: somatomedyny IGF 1 i IGF 2. Insulinopodobne czynniki wzrostu swoj? budow? chemiczn? przypominaj? dobrze znany nam hormon insulin?. Nazwa somatomedyny wywodzi si? st?d, ?e s? one mediatorem po?rednim dzia?ania somatotropiny tzn. hormonu wzrostu. Teraz krótko o skutkach dzia?ania GH na komórki ró?nych tkanek.

W tkance mi??niowej.
GH wykazuje dzia?anie insulinopodobne tzn. nasila transport do wn?trza komórek cukrów, przekszta?canie glukozy w glikogen, zwi?ksza transport do wn?trza komórek wolnych aminokwasów, a nast?pnie powoduje syntez? bia?ka mi??ni. GH podawany z zewn?trz zwierz?tom do?wiadczalnym powoduje zmniejszenie st??enia w osoczu krwi wolnych aminokwasów, mniejsze wydalanie z moczem mocznika co zwi?zane jest z zaobserwowanym u tych zwierz?t dodatnim bilansem azotowym. GH dzia?aj?c na tkank? mi??niow? powoduje hipertrofi? komórek mi??niowych tzn. zwi?kszenie ich obj?to?ci oraz to czego nie s? w stanie spowodowa? nawet najlepsze sterydy anaboliczne - hiperplazj? komórek mi??niowych, to znaczy zwi?kszenie ich liczby.
W w?trobie hormon wzrostu powoduje zwi?kszone wytwarzanie somatomedyn, o czym ju? wspomnia?em, tak?e wzmo?one wytwarzanie glukozy w procesie glukoneogenezy (wykazuje wi?c dzia?anie antagonistyczne w stosunku do insuliny), zwi?ksza te? utlenianie kwasów t?uszczowych w w?trobie.

W tkance ??cznej.
Pobudza wzrost ko?ci i tkanki chrz?stnej. Przed zaro?ni?ciem nasad kostnych powoduje wzrost ko?ci na d?ugo??. U kulturystów przyjmuj?cych GH, powoduje proporcjonalny do rozwoju mi??ni rozwój tkanki ??cznej wyra?aj?cy si? wzmocnieniem i solidnym rozwojem uk?adu kostnego oraz wi?zade? i chrz?stek stawowych.

W tkance t?uszczowej obwodowej.
Powoduje jej rozpad z nast?powym uwalnianiem do krwioobiegu glicerolu i wolnych kwasów t?uszczowych. To ostatnie dzia?anie w po??czeniu z dzia?aniem anabolicznym na tkank? mi??niow? i brak dzia?a? ubocznych w postaci efektów androgennych tak charakterystycznych dla pochodnych testosteronu pomo?e Ci zrozumie? dlaczego ten stuff jest tak atrakcyjny dla wszystkich kulturystów. Krótko o zastosowaniu GH w medycynie.

Hormon wzrostu jest stosowany od wielu lat w leczeniu dzieci z kar?owato?ci? spowodowan? brakiem tego hormonu w zespole Turnera, w niedoczynno?ci przysadki spowodowanej ca?? gam? ró?nych schorze? m.in. w gruczolaku przysadki, w oko?oporodowej martwicy przysadki czyli zespole Sheehana.

W kulturystyce hormon wzrostu stosowany jest do budowania solidnej bezt?uszczowej masy mi??niowej. Jego dzia?anie anaboliczne pot?guj? ?rodki z grupy sterydów anabolicznych, dlatego ch?tnie jest stosowany przez zaawansowanych kulturystów w po??czeniu z nimi. Do podawania ??cznie z hormonem wzrostu wykorzystywane s? ?agodne anaboliki o s?abo wyra?onych w?a?ciwo?ciach androgennych np. Deca-Durabolin, Winstrol Depot.
Hormon wzrostu zwi?ksza zapotrzebowanie organizmu na inne hormony anaboliczne naturalnie wytwarzane w organizmie przez tarczyc?- T3 i T4, trzustk?-insulina, a tak?e hormony p?ciowe-androgeny, estrogeny. Dlatego cz?sto praktykowane jest podawanie GH ??cznie z hormonem wzrostu T3 i insulin?. GH nie powinno by? stosowane u chorych z niewydolno?ci? tarczycy.

Hormon wzrostu posiada krótki okres pó?trwania w organizmie ok. jednej godziny. W tym czasie dochodzi do maksymalnej produkcji somatomedyn przez w?trob?. Po godzinie aktywno?ci GH gwa?townie maleje.

Dlaczego GH jest podawany w ma?ych dawkach kilka razy dziennie tak aby utrzyma? jego st??enie w surowicy krwi na mo?liwie sta?ym poziomie np. 2 j.m. podskórnie 3-4 razy dziennie. W medycynie zalecane dawki dla doros?ych to pocz?tkowo 2 j.m. na dob?, zwi?kszaj?c dawk? do 4 j.m. na dob?. Dawki zosta?y podane dla 100 kg osobnika.

Chcia?bym jeszcze wróci? do pierwszego zdania tego rozdzia?u. Nazwa?em GH ekskluzywnym anabolikiem przeznaczonym dla profesjonalnych kulturystów, traktuj?cych powa?nie swoje zaj?cie. Mia?em tutaj na my?li tak?e cen? hormonu wzrostu. Na dzie? dzisiejszy cena czarnorynkowa Genotropinu 16 j.m. jest w granicach 700-1000 z?.
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   100%   8/8
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 9 Sierpień 2008, 11:27   

widze ?e Diverse wyko?czy? temat ale mam nadzieje ?e jest kto? kto zna jeszcze jakie? inne sterydy je?eli tak to prosze ?mia?o pisa? 8-)
_________________

 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
kamil588 

[]--[]


Dołączył: 05 Paź 2008
Posty: 23
Poziom: 3
HP: 0/44
 0%
MP: 21/21
 100%
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 5 Październik 2008, 20:08   

Sustanon

Sustanon jest preparatem z?o?onym z 4 estrów testosteronu, w roztworze olejowym. Zawiera 30mg propionianu, 60mg fenylopropionianu, 60mg izokaprynianu i 100mg dekanianu testosteronu. Specyficznie dobrany sk?ad Sustatnonu zapewnia szybko inicjuje si?, jednak mocno wyd?u?one uwalnianie testosteronu. Propionian i fenylopropionian uwalniane s? szybko, w przeci?gu kilku dni. Pozosta?e estry s? znacznie wolniej dzia?aj?ce, pozostaj? aktywne do 2 - 3 tygodni.

Jak ka?dy testosteron, Sustanon jest mocno anaboliczny, z wyra?nymi w?a?ciwo?ciami androgennymi. Stosowany, podobnie jak Omnadren, wy??cznie w cyklach rozbudowy masy mi??niowej, zapewnia ogromne przyrosty. ?rodek konwertuje do estrogenów, co jest naturaln? cech? testosteronu, co jednak ciekawe - wielu jego u?ytkowników postrzega go jako ?agodniejszy ?rodek ni? cypionat czy enantan testosteronu. Opinia taka wynika prawdopodobnie z faktu, i? poziom testosteronu we krwi ro?nie wolniej i stabilniej, st?d skutki uboczne nie wyst?puj? tak szybko. Jednak cz?steczka testosteronu jest cz?steczk? testosteronu, bez wzgl?du na estr, tote? wyst?puje znaczna retencja wody oraz ryzyko ginekomastii. Osoby podatne na skutku uboczne estrogenów zdecydowanie powinny skorzysta? z po??czenia Nolvadexu i Provironu, lub te? z inhibitora aromatazy, znaczenie efektywniejszej opcji.

Wysoka androgenno?? Sustatnonu stwarza wysokie prawdopodobie?stwo wyst?pienia typowych skutków ubocznych - przet?uszczaj?ca si? cera, tr?dzik, nadmierne ow?osienie na ciele, nasilenie ?ysienia u m??czyzn. U?ycie Proscaru / Propecji zminimalizuje wy?ej wymienione efekty, ograniczaj?c konwersj? testosteronu do DHT. Sustanon bardzo mocno blokuje wydzielanie endogennego testosteronu. Zastosowanie HCG oraz Clomidu / Nolvadexu w ramach PCT jest zatem niezb?dne w celu unikni?cia za?amania hormonalnego, okre?lanego jako "post - cycle crash". Nale?y pami?ta?, i? Sustanon pozostaje aktywny w organizmie nawet do miesi?ca po ostatniej iniekcji. Rozpocz?cie przyjmowania SERM'ów i HCG zbyt szybko b?dzie zupe?nie nieefektywne. Zaleca si? rozpocz?cie odblokowania po oko?o 3 tygodniach, kiedy poziom androgenów we krwi znacznie opadnie.
_________________
..najpierw stworzyłem niebo..
 
   Podziel się na:     
Poziom: 3 HP   0%   0/44
   MP   100%   21/21
   EXP   55%   5/9
DoktorDoping.pl 


Dołączył: 01 Gru 2015
Posty: 10
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 0/8
 0%
Wysłany: 1 Grudzień 2015, 03:44   

Swietny opis wielu najpopularniejszych srodkow.
_________________
DoktorDoping.pl - apteczne sterydy bez recepty. Anaboliki, koks.
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   0%   0/8
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmosklep wodomierze wrocław | ślub | wynajem autobusów Piła | nld | kochamypokemony

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by PiotreQ9 | - SITEMAP - mangi
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 18