Download Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości Album Chat
Strona główna Grupy Użytkownicy Twoje konto Statystyki Rejestracja Zaloguj
Informacja systemowa
Z dniem 30 wrze¶nia 2018 roku serwisy wxv.pl/czo.pl/grupy-dyskusyjne.pl kończ± swoj± działalno¶ć ¶wiadczenia usług darmowego hostingu forów.
Więcej informacji: https://ees.pl/viewtopic.php?p=16936#16936


Poprzedni temat «» Następny temat
Sterydy - używka grzecznych chłopców
Autor Wiadomość
Admin 2

Administrator 2

Dołączył: 06 Sie 2008
Posty: 76
Poziom: 7
HP: 0/130
 0%
MP: 62/62
 100%
EXP: 11/16
 68%
Wysłany: 6 Sierpień 2008, 23:22   Sterydy - u?ywka grzecznych ch?opców

M?odzi ludzie w szko?ach ponadgimnazjalnych si?gaj? po anaboliki cz??ciej ni? po heroin?, kokain? czy ?rodki halucynogenne - alarmuje Janusz Sieros?awski, socjolog z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. - Nie ma problemu z zakupem koksu - przyznaje Jurek, ucze? jednego z pozna?skich liceów. Regularnie ?wiczy w si?owni, ale jak twierdzi, sam jest czysty. Inaczej ni? jego koledzy: - Wiem, którzy bior?. Wystarczy z nimi pogada?, a pomog? w zdobyciu ka?dego anaboliku.

Psychoterapeuta uzale?nie?, by?y sportowiec wyczynowy Robert Rutkowski rozprawia si? z mitem, ?e sterydy to problem tzw. trudnej m?odzie?y, osi?ków z szerokimi karkami. Coraz cz??ciej bior? je zwykli ch?opcy, niepozorni, grzeczni, cisi, którzy chc? zwróci? na siebie uwag?. Ulegaj? stereotypom, modzie na ?adny wygl?d. - Id?c ulic?, my?l?: "Dlaczego nie mog? wygl?da? jak ten sportowiec, aktor? Przecie? dzi?ki sterydom wszystko jest mo?liwe" - mówi Rutkowski.

- Powszechne sta?o si? za?ywanie niedozwolonych ?rodków przez m?odych ludzi, tych nie uprawiaj?cych sportu wyczynowo - mówi prof. Jerzy Smorawi?ski by?y przewodnicz?cy Komisji do Zwalczania Dopingu w Polsce. - Zjawiskiem spo?ecznym sta? si? w?ród m?odzie?y kult cia?a. Trzeba by? pi?knym, przystojnym, umi??nionym. To oczywi?cie naturalna rzecz, ale staje si? niebezpieczna, gdy g?ówn? rol? zaczynaj? odgrywa? steroidy, powszechnie nazywane sterydami. Czyli krótko mówi?c - mniej ?wiczy?, wi?cej bra?. Bardzo cz?sto mam spotkania z m?odzie?? z gimnazjów czy liceów. Z ca?? odpowiedzialno?ci? mog? powiedzie?, ?e stopie? znajomo?ci dzia?ania ?rodków sterydowych jest bardzo wysoki. W ka?dej praktycznie si?owni, a wyros?o ich ostatnio jak grzybów po deszczu, mo?na kupi?, a przynajmniej dowiedzie? si? gdzie kupi?, niedozwolone ?rodki.
Wed?ug opublikowanych w tym roku bada? unijnych a? 51 proc. naszych 17-latków twierdzi, ?e zdobycie leków hormonalnych jest ?atwe, a 39 proc. uwa?a, ?e gdyby chcia?o, mog?oby je zdoby?. We Francji takie prze?wiadczenie wyra?a tylko ok. 10 proc. badanych, a we W?oszech 16 proc. Nawet w USA, sk?d przed laty zjawisko dopingu przyw?drowa?o do Europy, dotarcie do sterydów za "?atwe" albo "bardzo ?atwe" uznaje mniej ni? w naszym kraju, bo 32 proc. sportowców ze szkó? ?rednich.
Zjawisko nie tylko si? nasila, ale dotyczy coraz m?odszych dzieci. Jak mówi Zdzis?aw Biszewski, dyrektor Mazowieckiego Centrum Polityki Spo?ecznej w Warszawie, a? 14 proc. ch?opców z klas trzecich gimnazjum deklaruje, ?e mia?o do?wiadczenie z anabolikami (prawie dwa razy wi?cej, ni? cztery lata temu). Tymczasem w tej grupie wiekowej do do?wiadcze? z kokain? przyznaje si? 10 proc., a z heroin? 8,8 proc. ch?opców. Biszewski dodaje, ?e anaboliki bierze praktycznie ca?a m?odzie?, bo oprócz uczniów przyznaj? si? do tego tak?e studenci.

- Sterydy anaboliczne to tylko cz??? problemu - podkre?la Wies?aw Tomaszewski z "Medycyny Sportowej". - Do tego trzeba doda? inne hormony, jak insulina i hormon wzrostu. Uk?ad hormonalny, rozchwiany przez podawanie leków bez medycznych wskaza?, wywiera wp?yw na narz?dy rozrodcze, trawienne i mechanizmy obronne organizmu. Przy d?u?szym braniu lub przekroczeniu krytycznej daw-ki pojawiaj? si? nieodwracalne zmiany wielu narz?dów. Dramat m?odego cz?owieka pojawia si? wtedy, gdy ju? nie mo?na pomóc np. zniszczonemu narz?dowi rozrodczemu. Ch?opak nie tylko mo?e mie? k?opoty z p?odno?ci?, ale tak?e ryzykuje zdrowiem przysz?ych dzieci.

Popularny w naszym kraju metanabol, przyspieszaj?cy budow? mi??ni, stosowany bez kontroli lekarza mo?e u nastolatków zahamowa? wzrost, wywo?a? ?ó?taczk?, uszkodzi? w?trob?, prowadzi? do przedwczesnego kostnienia chrz?stek. Testosteron mo?e wywo?ywa? ataki agresji.
- Pod wieloma wzgl?dami anaboliki s? bardziej podst?pne od twardych narkotyków - ostrzega Robert Rutkowski. - Wchodz? w psychik? m?odych ludzi, którzy s? przekonani, ?e s? one cz??ci? zdrowego stylu ?ycia. Tymczasem pomagaj?c w budowaniu lepszej sylwetki, jednocze?nie niszcz? delikatn? równowag? hormonaln?, a w d?u?szej perspektywie uzale?niaj? i doprowadzaj? zdrowie do ruiny - dodaje Rutkowski.

Sterydy anaboliczne w Polsce mo?na kupi? bez problemu. Sprzedawane s? spod lady w sklepach z od?ywkami. Na terenie warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego na pytanie o "co? silniejszego na schudni?cie" sprzedawca upewniaj?c si?, ?e ma do czynienia z ?wicz?cym, zaproponowa? ?rodek z USA, który "na dniach ma przyj??". Jednocze?nie ostrzeg?, ?e nie mo?na si? po nim bada? (zabronione leki s? wykrywane u sportowców na kontrolach antydopingowych).
Ze sprzedawc? mo?na si? te? np. skontaktowa? na forum dyskusyjnym o kulturystyce, jakich setki s? w internecie. - Miesi?czna kuracja to kilka stówek, ale na prób? zepchn? cztery fiolki nandrolonu za stów?. Promocja - zapewnia? podczas rozmowy na Gadu-Gadu "Kain".

Ta?szy jest metanabol - 100 tabletek (miesi?czna dawka) kosztuje ok. 70 z?.
- Nikt si? nie boi sterydów, bo za nie si? nie siedzi - t?umaczy 17-latek. - W internecie szukaj? ci, co maj? wi?cej pieni?dzy, bo w sieci jest drogo. Najlepiej i?? sobie na ma?? osiedlow? si?owni? i tam po cichu popyta? - radzi.
- A na bazarach jest wszy-stko, wystarcz? tylko pieni?dze. M?ody cz?owiek nie zastanawia si? nad konsekwencjami, cz?sto co? kupuje, bo po prostu kolega mu poleci?, i po prostu nie wie, ?e jest to ?rodek bardzo niskiej jako?ci, spreparowany w jakim? gara?u czy przemycony zza wschodniej granicy - mówi prof. Smorawi?ski. Powiedzmy sobie te? szczerze, w niektórych si?owniach prowadzi si? zaj?cia wr?cz szkodliwe dla zdrowia, ale nie ma ?adnych podstaw prawnych, by do takiej si?owni wej?? i dokona? rewizji. Nie mówi? tego jako wróg fitnesu czy kulturystyki. Ale moim zdaniem rodzice i nauczyciele powinni zwróci? szczególn? uwag? na m?odych ludzi zmieniaj?cych nagle sylwetk?. Póki nie jest za pó?no.
Policja praktycznie nie zajmuje si? walk? z handlem sterydami. - Je?li zatrzymamy kogo?, kto sprzedaje sterydy np. dzieciom, to zgodnie z polskim prawem pope?ni? on takie samo przest?pstwo, jakby handlowa? aspiryn? bez pozwolenia - mówi Piotr Szersze? z wydzia?u do walki z przest?pczo?ci? gospodarcz? w Komendzie Sto?ecznej. - Gro?? za to najwy?ej dwa lata wiezienia, jednak s?dy bardzo cz?sto powo?uj? si? na znikom? szkodliwo?? spo?eczn? i orzekaj? wyroki w zawieszeniu.
Je?li sterydowi dilerzy wpadaj?, to przy okazji pope?nienia innych przest?pstw. Tak by?o w marcu tego roku, gdy zatrzymano trzech gorzowian, oferuj?cych sterydy przez internet. Odpowiedz? jednak za oszustwo, bo klientom wysy?ali puste pude?ka.

Niewielkie zainteresowanie policji sterydami zauwa?yli dilerzy narkotykowi i wielu z nich zmienia bran??. - Przest?pcy potrafi? kalkulowa? - mówi Zbigniew Urba?ski z Komedy G?ównej Policji. - Je?li mog? zarabia? podobne pieni?dze, ryzykuj?c mniejszy wyrok, to z tego korzystaj?.
Nikt nie bije na alarm, bo to problem, którego nie wida? na ulicy - uwa?a Janusz Sieros?awski z Instytutu Psychiatrii i Neurologii. - Sterydy powoduj? problemy natury zdrowotnej, a uzale?nieni od nich nie ?ebrz?, ?eby zdoby? kolejn? fiolk? - t?umaczy.

Psychologowie popularno?? sterydów t?umacz? wszechobecnym kultem pi?knego cia?a. Osoby, które si?gaj? po narkotyki, wiedz?, ?e to je powoli zabija. Takiej ?wiadomo?ci nie maj? u?ywaj?cy anabolików. Ogl?dane przed lustrem wi?ksze mi??nie wyzwalaj? u nich hormon szcz??cia.

Pawe? Nastula, dwukrotny mistrz ?wiata i mistrz olimpijski w judo ostrzega - Wyczynowcy ryzykuj? ?yciem, cho? mo?na wygrywa? bez koksu
- Je?li kto? bierze hormony, bo dzi?ki temu mo?e zdobywa? medale i zarabia? miliony dolarów, jest doros?y i nie liczy si? ze swoim zdrowiem, to robi b??d na w?asne ryzyko i pewnie trudno go przekona?, ?e nie warto si? babra? w sterydach.
Ale wszystkim m?odym ludziom, którzy po prostu chc? lepiej wygl?da?, mówi? otwarcie: anaboliki s? do dupy. Nie bierzcie tego syfu. Ja zdoby?em tytu? mistrza olimpijskiego, dwa z?ote medale mistrzostw ?wiata i trzy mistrzostw Europy bez koksu, co potwierdzaj? dziesi?tki bada? antydopingowych. Mo?na to zrobi? nie rujnuj?c sobie zdrowia. Zwyci?stwo smakuje lepiej, gdy ma si? ?wiadomo??, ?e by?e? fair. Na si?owni? chod?cie, ?eby by? zdrowszym, sprawniejszym, a nie po to, by zniszczy? sobie zdrowie.

Pomog? terapeuci od narkotyków
Od sterydów, podobnie jak od narkotyków, mo?na si? uzale?ni?
Pierwszym sygna?em, ?e Twoje dziecko stosuje anaboliki, mog? by? szybki przyrost masy cia?a oraz tzw. wysypka sterydowa. U ch?opców niepokoj?cym objawem s? przerost gru-czo?ów sutkowych i ?ysienie. Do niepokoj?cych objawów nale?? te? nag?e zmiany nastrojów.
Nie ma specjalistycznego telefonu zaufania ani odr?bnych o?rodków, gdzie osoby uzale?nione od sterydów mog?yby si? leczy?. Wsparcie mo?na znale?? dzwoni?c pod nr 0801 199 990 na ogólnopolski telefon zaufania dla narkomanów. Kontakt do terapeutów rodzice dzieci uzale?nionych znajd? pod adresem www.narkotyki.com.pl.
 
   Podziel się na:     
Poziom: 7 HP   0%   0/130
   MP   100%   62/62
   EXP   68%   11/16
kamil588 

[]--[]


Dołączył: 05 Paź 2008
Posty: 23
Poziom: 3
HP: 0/44
 0%
MP: 21/21
 100%
EXP: 5/9
 55%
Wysłany: 5 Październik 2008, 20:16   

a ja proponuje nie pisa? tak d?ugisz postów, gdzy? (mówie na swoim przyk?adnie) nikomu nie chce sie ich czytac ;-) pozdro
_________________
..najpierw stworzyłem niebo..
 
   Podziel się na:     
Poziom: 3 HP   0%   0/44
   MP   100%   21/21
   EXP   55%   5/9
adminDołączył: 06 Sie 2008
Posty: 34
Poziom: 4
HP: 0/61
 0%
MP: 29/29
 100%
EXP: 7/11
 63%
Wysłany: 5 Październik 2008, 20:32   

ten post jest akurat dlatych co lubi? czytac. jezeli nielubisz to nieczytaj
 
   Podziel się na:     
Poziom: 4 HP   0%   0/61
   MP   100%   29/29
   EXP   63%   7/11
DoktorDoping.pl 


Dołączył: 01 Gru 2015
Posty: 10
Poziom: 2
HP: 0/30
 0%
MP: 14/14
 100%
EXP: 0/8
 0%
Wysłany: 1 Grudzień 2015, 03:47   

Bardzo dobry tekst, niestety wiele prawdy w nim jest.
_________________
DoktorDoping.pl - apteczne sterydy bez recepty. Anaboliki, koks.
 
   Podziel się na:     
Poziom: 2 HP   0%   0/30
   MP   100%   14/14
   EXP   0%   0/8
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać załączników na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  
wxv.pl - załóż darmowe forum dyskusyjne całkowicie za darmoprace ziemne Złotów | psychoterapia Piła | Klej do luster klej do luster Lakma | transport ziemi Piła | lastxxxwar

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Style created by PiotreQ9 | - SITEMAP - opowiadania
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 18